Ngày 21/9/2017 UBND huyện Chơn Thành ban hành công văn số 580/UBND-NC về việc hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực công chức viên chức KHẨN - Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng (khóa XII) (Hội nghị trực tuyến cấp Trung ương kết nối với điểm cầu Bình Phước) Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 09 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế KHẨN - Kế hoạch số 51/KH-HU của Huyện ủy Chơn Thành về việc Hội nghị thông tin thời sự quý II/2017 Ngày 27/4/2016, UBND huyện Chơn Thành ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc Kết luận của PCT. UBND huyện Tạ Hữu Dũng tại cuộc họp công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY TIẾP NHẬN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN VÀ TIẾP DOANH NGHIỆP Hỏa tốc - THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 07 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) Thư mời Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2016 và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025. Thông báo Triệu tập dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII) Ngày 30/5/2016 Ủy ban Bầu cử huyện Chơn Thành ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về việc Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Ngày 25/4/2016 Ủy ban bầu cử huyện Chơn Thành đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBBC về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Chơn Thành 2015
Chơn Thành Google
Trang chủ
Thủ Tục Hành Chính
Chỉ đạo điều hành
Một cửa Điện tử
Thư giãn
Hỏi đáp
Website sở ngành
An ninh - Trật tự
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế 
 Tải về máy tại đây

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

------------------------------

 Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược

1.1 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã:

Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, lành mạnh. Chủ động tiếp thu ý kiến từ doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá cơ chế, chính sách để điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tiễn; ban hành danh mục dự án ưu đãi đầu tư giai đoạn 2016-2020; chương trình phát triển kinh tế hợp tác.

Tổ chức lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2030 tầm nhìn đến 2035, sau khi Luật Quy hoạch được thông qua. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu về các cơ chế, chính sách, quy hoạch đất đai, các quy hoạch ngành, dự án kêu gọi đầu tư…

1.2 Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 11-CTr/BCS ngày 12/4/2016 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện 6 lĩnh vực kết cấu hạ tầng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

b) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam kêu gọi đầu tư để thực hiện kết nối giao thông liên vùng tuyến đường sắt Dĩ An đi Chơn Thành - Lộc Ninh, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đi Chơn Thành - Hoa Lư; triển khai thực hiện các phương án đấu nối đường Đồng Phú - Bình Dương, cầu Mã Đà kết nối ĐT 753 với tỉnh Đồng Nai. Tham mưu UBND tỉnh đề xuất các Bộ ngành, Trung ương nâng cấp các đoạn còn lại của Quốc lộ 14C nhằm nối thông tuyến Quốc lộ 14C qua địa bàn tỉnh kết nối với tỉnh Tây Ninh - Long An.

1.3 Chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế.

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã: Rà soát, sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm biên chế, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước; thành lập Tổ tư vấn về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã: Thực hiện chuẩn hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện giáo dục, đào tạo, dạy nghề. Tổ chức sáp nhập các trung tâm dạy nghề, giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và dân tộc thiểu số. Tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực như: chính sách đối với người học nghề, chính sách đối với giáo viên dạy nghề, chính sách xã hội hóa dạy nghề, chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã:

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học, trong đó chú trọng củng cố, duy trì, phát triển các trường chuyên THPT. Từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên để sát nhập nâng cấp trường Cao đẳng sư phạm, trường Trung cấp y tế, trường Cao đẳng nghề Tôn Đức Thắng thành trường Đại học đa ngành nhằm đáp ứng năng lực đào tạo một số nghề đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo chất lượng của tỉnh.

2. Ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là khoa học - công nghệ hiện đại coi đây là yếu tố nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã:

Nâng cao chất lượng hoạt động chuyển giao, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ đi vào thực tiễn cuộc sống; nâng cao chất lượng cuộc thi sáng tạo khoa học - công nghệ của tỉnh. Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ những nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật ứng dụng cao trong sản xuất và đời sống.

Xây dựng Đề án về chính sách phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ cao trong các doanh nghiệp, Đề án phát triển ngành khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020.

Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, học tập kinh nghiệm hoạt động khoa học và công nghệ, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho nghiên cứu khoa học; chủ động mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm thu hút nguồn tài trợ.   

Khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ. Trong đó tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chương trình như: Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ; Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; Đầu tư xây dựng Trại thực nghiệm khoa học và công nghệ.

3. Đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế

3.1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan:

Nâng cao hiệu quả việc thực hiện cổ phần hóa đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, tập trung thực hiện hoàn tất việc bán số cổ phần cần bán trong năm 2017. Thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé và đường BOT ĐT.741 trong năm 2017.

Trước tháng 6 năm 2017, công bố đầy đủ danh mục doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ trên 50% vốn sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý, bao gồm kế hoạch và lộ trình thoái vốn trước năm 2019.

Bố trí ngân sách nhà nước theo hướng ưu tiên thực hiện cải cách tiền lương, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và ưu tiên chi cho đầu tư phát triển. Phân bổ dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, hạn chế chi các nhiệm vụ không thực sự cần thiết, giảm dần tỷ trong chi thường xuyên, bố trí hợp lý cho chi đầu tư phát triển, đảm bảo chiếm khoảng 25%-26% tổng chi ngân sách nhà nước.

Thực hiện nghiêm các luật thuế; quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Đặc biệt quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành khai thác tốt các nguồn thu mới như: thu thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động xăng dầu, vé số Vietlot…

Hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã triển khai có hiệu quả các quy định về đổi mới quản lý ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách năm 2015.

3.2. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Phước chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Tăng cường kiểm soát từng khoản nợ trong hệ thống các tổ chức tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu theo từng nhóm nợ. Xử lý nghiêm các sai phạm trong quản trị, điều hành và vi phạm pháp luật của các tổ chức tín dụng. Thành lập Tổ xử lý nợ xấu của doanh nghiệp.

Khẩn trương tổ chức thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 sau khi được phê duyệt.

3.3. Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Bố trí vốn tập trung, trọng tâm, trọng điểm khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn đầu tư công. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí vốn đầu tư từ ngân sách. Xác định rõ trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với sử dụng vốn ngân sách và hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án. 

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016-2020, trình UBND tỉnh trong quý II.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục dự án khuyến khích huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bằng các hình thức đầu tư như hợp tác công tư (PPP), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, sự nghiệp công; xây dựng cơ chế đầu tư tư sử dụng công như: xây dựng trụ sở, hạ tầng công nghệ thông tin, đội xe…

3.4. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã:

Chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến nhằm đẩy nhanh cơ giới hóa, hiện đại hóa đồng bộ các khâu sản xuất, bảo quản, chế biến, nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và giá trị gia tăng của nông sản hàng hóa. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, hình thành các vùng chăn nuôi xa khu dân cư gắn với vùng sản xuất an toàn dịch bệnh. Khuyến khích áp dụng mô hình tổ chức sản xuất liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất giống, thức ăn đến chế biến để nâng cao năng suất, cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng.

Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các xã về đích nông thôn mới theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

Rà soát, nghiên cứu xây dựng các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Tái cấu trúc và đổi mới phương thức hoạt động Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Xây dựng vùng chuyên canh cây điều, hồ tiêu, cây ca cao dưới tán; xây dựng vùng rau an toàn theo tiêu chuẩn GAP. Khuyến khích doanh nghiệp liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với nông dân. Tập trung nghiên cứu, chuyển giao và nâng dần diện tích giống cây điều có năng suất, chất lượng cao.

b) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng thương hiệu nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Tăng cường tổ chức đối thoại chính sách với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư (xúc tiến đầu tư tại chỗ).

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh hợp tác xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Triển khai chương trình phát triển các hợp tác xã kiểu mới, các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

3.5. Cơ cấu lại một cách thực chất các ngành công nghiệp

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã:

Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất công nghiệp. Khuyến khích các ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn. Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh đổi mới công nghệ.

Tham mưu chính sách mời gọi nhà đầu tư thành lập từ 01 - 02 cụm công nghiệp chuyên về công nghiệp hỗ trợ. Kết nối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp trong tỉnh liên kết phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Tăng cường công tác khuyến công, phát triển công nghiệp nông thôn, trong đó khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ đầu tư vào các xã nông thôn mới.

b) Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch và các đơn vị có liên quan:

Tập trung thu hút doanh nghiệp vào khu công nghiệp giai đoạn 2016-2020 cơ bản lấp đầy trên 70% diện tích các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đã phê duyệt.

3.6. Thực hiện cơ cấu lại và phát triển nhanh các ngành dịch vụ

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã:

Tập trung phát triển các nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, triển lãm quốc tế để tìm kiếm thị trường.

Phát triển cân đối, hợp lý các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các trung tâm bán buôn. Xây dựng chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại.

Tiếp tục hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử cho các doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp, thiết kế, xây dựng website nhằm quảng bá thương hiệu, phát triển thị trườnggiao dịch thương mại điện tử.

b) Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư và các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, lối mở của tỉnh. Chú trọng phát triển hệ thống logistic cho hoạt động thương mại biên giới.

4. Phát triển kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng thực sự là động lực để phát triển kinh tế.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các hội, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp công khai định kỳ ít nhất 2 lần/ năm để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, kết hợp với thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ. 

Tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh về chương trình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; chương trình hành động hàng năm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nâng lực cạnh tranh quốc gia.

b) Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện thị xã:

Triển khai thành lập đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.

c) Trung tâm hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

d) Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Nữ doanh nhân chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ mở rộng các hình thức hợp tác, liên kết, liên doanh giữa các doanh nghiệp, giữa hợp tác xã và các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và nông dân…. Ưu tiên, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khu vực nông thôn trong tiếp cận vốn tín dụng hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm….

Hội Doanh nghiệp trẻ xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp gia nhập thị trường, phát triển và tiêu thụ các sản phẩm mới. Thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả Quỹ khởi nghiệp của tỉnh.

e) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã:

Thực hiện thanh tra, kiểm tra đúng theo quy định pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

5. Đổi mới cách thức thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng; thực hiện hiệu quả quá trình đô thị hóa

a) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã:

Hợp tác với các tỉnh, thành phố thực hiện tốt, toàn diện công tác quản lý vùng, lãnh thổ, quản lý ngành, lĩnh vực… thực hiện hợp tác tốt các chương trình, dự án có tính liên tỉnh, liên vùng.

Phối hợp với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong sản xuất giữa các tỉnh, thành phố tạo thành chuỗi sản xuất để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã:

Tiếp tục triển khai ký kết các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác đã được ký kết giữa tỉnh Bình Phước với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Tây Ninh.

c) UBND thị xã Đồng Xoài chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng:

Về vốn đầu tư dự án chỉnh trang, nâng cấp thị xã Đồng Xoài, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bổ sung vào danh mục vốn ODA lãi suất thấp.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án có ý nghĩa quan trọng đến hạ tầng đô thị của thị xã như: Khu lâm viên và đô thị, Trung tâm thương mại Vincom…

6. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã:

Thực hiện rà soát, tập hợp và phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực và địa phương thuộc thẩm quyền quản lý; xác định các loại dịch vụ được chi trả hoàn toàn bằng ngân sách nhà nước, dịch vụ do người tiêu dùng chi trả một phần và các dịch vụ do người tiêu dùng chi trả toàn phần, báo cáo UBND tỉnh trước tháng 6 năm 2017.

Sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, trừ các bệnh viện, trường học; giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động kém hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nhanh chóng đưa Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa, điện tử hóa nghiệp vụ quản lý nhà nước và xây dựng các dữ liệu thông tin quản lý nhà nước.

Tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế theo đúng kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Thực hiện nghiêm quy trình đánh giá, phân loại, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong các cơ quan quản lý nhà nước đối với chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong chương trình này; xác định các nhiệm vụ có liên quan đưa vào kế hoạch hàng năm của sở, ban, ngành và các đơn vị để triển khai thực hiện.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo hàng tháng, hàng quý, hàng năm, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 của tháng báo cáo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và phối hợp các phương tiện thông tin đại chúng tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt phổ biến Kế hoạch hành động này. Tăng cường theo dõi giám sát của các cơ quan truyền thông, báo chí về kết quả thực hiện chương trình.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, kiến nghị UBND tỉnh về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch hành động này được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động này gửi Văn phòng Chính phủ theo đúng quy định./.

[Trở về]
Thông báo mới
Báo điện tử
Unicode | Góp ý
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHƠN THÀNH
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân huyện Chơn Thành
Địa chỉ: Khu phố Trung Lợi – Thị trấn Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (84)(0271) 3660099 – Email: ubndhct@binhphuoc.gov.vn
® Ghi rõ nguồn : “chonthanh.binhphuoc.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ Website
© Coppyright by Viện Công Nghệ Viễn Thông