Ngày 21/9/2017 UBND huyện Chơn Thành ban hành công văn số 580/UBND-NC về việc hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực công chức viên chức KHẨN - Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng (khóa XII) (Hội nghị trực tuyến cấp Trung ương kết nối với điểm cầu Bình Phước) Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 09 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế KHẨN - Kế hoạch số 51/KH-HU của Huyện ủy Chơn Thành về việc Hội nghị thông tin thời sự quý II/2017 Ngày 27/4/2016, UBND huyện Chơn Thành ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc Kết luận của PCT. UBND huyện Tạ Hữu Dũng tại cuộc họp công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY TIẾP NHẬN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN VÀ TIẾP DOANH NGHIỆP Hỏa tốc - THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) Lần thứ 07 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) Thư mời Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2016 và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025. Thông báo Triệu tập dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII) Ngày 30/5/2016 Ủy ban Bầu cử huyện Chơn Thành ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về việc Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Ngày 25/4/2016 Ủy ban bầu cử huyện Chơn Thành đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBBC về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Chơn Thành 2015
Chơn Thành Google
Trang chủ
Thủ Tục Hành Chính
Chỉ đạo điều hành
Một cửa Điện tử
Thư giãn
Hỏi đáp
Website sở ngành
Lịch làm việc UBND huyện
 Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc tuần lễ thứ 37 của TT. HĐND và UBND huyện 
 Lịch làm việc tuần lễ thứ 37 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Chơn Thành, ngày 08 tháng 9 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN

(Tuần lễ thứ 37 - Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2017)

______________________

THỨ HAI (NGÀY 11/9):

SÁNG:

Chủ tịch và các PCT.UBND huyện hội ý đầu tuần (Mời: Lãnh đạo TT.HĐND, LĐVP cùng dự).

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A - UBND huyện.

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (nội dung: giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017).

Thành phần cùng dự: GĐ.Ban QLDA ĐTXD huyện.

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND tỉnh (xe 93A-000.18).

2. PCT.UBND Tạ Hữu Dũng chủ trì họp:

(1). Nghe phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả khảo sát về vị trí xin chủ trương đầu tư xưởng cưa xẻ gỗ của hộ ông Lê Văn Tân tại ấp 2, xã Minh Long (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).

Thành phần mời dự: Ông Nguyễn Văn Chinh - PTP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, Lãnh đạo phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND xã Minh Long, VP: CV.Lành.

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.

(2). Nghe phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình sử dụng đất tại các dự án điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).

Thành phần mời dự: Ông Nguyễn Văn Chinh - PTP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, Lãnh đạo phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND xã: Minh Hưng, Minh Long, Nha Bích, Minh Thắng, Minh Lập, VP: CV.Lành.

Thời gian, địa điểm: 14g30, tại phòng họp A - UBND huyện.

THỨ BA (NGÀY 12/9):

SÁNG:

* Tiếp công dân định kỳ: PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt.

Thành phần cùng tham gia: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên - MT.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân - UBND huyện.

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện.

Thành phần mời dự:

- Kính mời: Ông Nguyễn Chát - CT.UBMTTQVN huyện;  ông Bùi Ngọc Phương - CHT.Ban CHQS huyện, ông Lâm Văn Long - Trưởng Công an huyện, bà Huỳnh Thị Hoài Hương - TP.Y tế, ông Nguyễn Tiến Lạc - TP.Tài chính - Kế hoạch, bà Bùi Thị Hằng - TP.Lao động TB&XH, bà Mạc Thị Thanh Bình - TP.Giáo dục và Đào tạo, ông Trần Xuân Sỹ - GĐ.Trung tâm y tế, Lãnh đạo phòng Tư pháp, Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Lãnh đạo Đài TT-TH, ông Nguyễn Hoàng Anh - CT.Liên đoàn lao động huyện, bà Nguyễn Thị Hải Vân - Bí thư Huyện đoàn, bà Nguyễn Thị Hậu - CT.Hội LHPN, ông Trần Quốc Phi - CT.Hội Nông dân, ông Nguyễn Văn Khoản - CT.Hội Cựu chiến binh; VP: CVP, CV.Luyến.

- Xã, thị trấn: Chủ tịch UBND, CHT.Ban CHQS, Trưởng Công an.

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A - UBND huyện.

CHIỀU:

PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự họp UBND tỉnh (nội dung: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cử tuyển trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 đến năm 2015).

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp D - UBND tỉnh (xe 93A-0865).

THỨ TƯ (NGÀY 13/9):

SÁNG:

1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra.

Thành phần cùng dự: Chánh Thanh tra huyện, PCVP.Huỳnh Thanh Xuân.

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh (xe 93A-000.18).

2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về giải quyết việc lấn chiếm đất công của hộ ông Đinh Công Dũng và hộ ông Trần Xuân Thể tại ấp 2, xã Thành Tâm.

Thành phần mời dự:  Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công ty CP SX-DV-XD&NN Hải Vương (có thư mời riêng); ông Nguyễn Văn Chinh - PTP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng; Lãnh đạo: Thanh tra huyện,  phòng Tư pháp, UBND xã Thành Tâm, VP: CV.Lành.

Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.

3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự họp chấn chỉnh công tác chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội cho các đối tượng trên địa bàn huyện.

Thành phần cùng dự: GĐ.Bảo hiểm xã hội, TP.Lao động TB&XH, GĐ.Bưu điện huyện, GĐ.Ngân hàng CSXH, GĐ.Ngân hàng Liên việt chi nhánh Chơn Thành.

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường Bảo hiểm xã hội huyện.

4. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự Hội nghị tuyên truyền, tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh (xe 93A-0610).

CHIỀU:

Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (NGÀY 14/9):

SÁNG:

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự  Khai mạc Hội thao Khối thi đua Công an huyện, thị xã năm 2017.

Thời gian, địa điểm: 7g00, tại trụ sở Công an huyện.

2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2017 (theo Thông báo số 18-TB/BTGHU ngày 06/9/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

Thời gian, địa điểm: 7g15, tại phòng họp A - UBND huyện.

3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì làm việc với Ban QLDA đầu tư XD các công trình NN&PTNT tỉnh về thống nhất việc điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư 80ha dự án thủy lợi Phước Hòa.

Thành phần mời dự: ông Nguyễn Văn Chinh - PTP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, GĐ.Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, VP: CVP, CV.Lành.

Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp B - UBND huyện.

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp đánh giá phân loại Hiệu trưởng các trường công lập thuộc huyện quản lý .

Thành phần mời dự: TP.Nội vụ, Trưởng và phó phòng Giáo dục và Đào tạo, TP.Tài chính – Kế hoạch, Hiệu trưởng các trường (nhờ phòng GD-ĐT thông báo), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV Lịch, Tuyền.

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.

2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng  dự họp UBND tỉnh (nội dung: về kế hoạch tổng thể dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới và báo cáo tình hình thực hiện dự án đến tháng 8/2017, chi tiết kế hoạch thực hiện đến hết năm 2018).

Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp D - UBND tỉnh (xe 93A-0610).

THỨ SÁU (NGÀY 15/9):

SÁNG:

Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp BCĐ xây dựng Nông thôn mới, đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng năm 2017 (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo, gửi trước cho các thành viên BCĐ; các xã chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương).

Thành phần mời dự:

- Kính mời: Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên BCĐ huyện (gồm: Ông Nguyễn Chát – CT.UBMTTQVN huyện, bà Đỗ Thị Thùy Trang – TB.Tuyên giáo HU, ông Nguyễn Văn Bằng - TB.Dân vận HU, ông Trần Minh Trọng – TB.Tổ chức HU, Bí thư Huyện đoàn, CT.Hội LHPN, CT.Hội Nông dân, CT.Hội Cựu chiến binh, CT.Hội Người cao tuổi, CT.Liên đoàn Lao động, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, GĐ.Điện lực Chơn Thành, GĐ.Bưu điện, GĐ.Bảo hiểm XH, GĐ.Viễn thông Chơn Thành, GĐ.Ngân hàng NN&PTNT, GĐ.Ngân hàng CSXH, Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn), VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: Lịch, Lành, Tuyền.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.

 

CHIỀU:

1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Lễ Bế mạc Hội thao Khối thi đua Công an huyện, thị xã năm 2017.

Thời gian, địa điểm: 15g30, tại trụ sở Công an huyện.

2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Thường trực Ban vận động thực hiện dự án Khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước , Thông qua kế hoạch tổ chức vận động trong thời gian tới trên địa bàn huyện (CV Lành cùng dự).

Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A - UBND huyện.

 

 

 

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

 

 

 

 

 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN

CHÁNH VĂN PHÒNG

  (Đã ký)

 Bùi Phước Linh

 

 

[Trở về]
Unicode | Góp ý
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHƠN THÀNH
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân huyện Chơn Thành
Địa chỉ: Khu phố Trung Lợi – Thị trấn Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (84)(0271) 3660099 – Email: ubndhct@binhphuoc.gov.vn
® Ghi rõ nguồn : “chonthanh.binhphuoc.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ Website
© Coppyright by Viện Công Nghệ Viễn Thông