Lịch làm việc tuần lễ thứ 04 của TT. HĐND và UBND huyện

Thứ hai - 22/01/2018 06:28 308 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 04 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày 19  tháng 01  năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 04 - Từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 22/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp BCĐ xây dựng nông thôn mới: tổng kết năm 2017, thông qua kế hoạch năm 2018 của huyện; thông qua Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 của UBND xã Minh Long.
Thành phần mời dự:  
- Kính mời: Thường trực HĐND huyện; Thành viên BCĐ huyện (gồm: Ông Nguyễn Chát - CT.UBMTTQVN huyện, bà Đỗ Thị Thùy Trang - TB.Tuyên giáo HU, ông Nguyễn Văn Bằng - TB.Dân vận HU, ông Trần Minh Trọng - TB.Tổ chức HU;
- Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện, TP.Nông nghiệp PTNT, TP. Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng,TP.Giáo dục và ĐT, TP.Nội vụ, TP.Y tế, TP.Lao động - TBXH, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Văn hóa và Thông tin, TP.Tư pháp, Bí thư Huyện đoàn, CT.Hội LHPN, CT.Hội Nông dân, CT.Hội Cựu chiến binh, CT.Hội Người cao tuổi, CT.Liên đoàn Lao động, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, GĐ.Điện lực Chơn Thành, GĐ.Bưu điện, GĐ.Viễn thông Chơn Thành, GĐ.Ngân hàng CSXH, Trưởng Đài TT-TH huyện, GĐ.Ban QLDA ĐTXD, Trưởng Trạm Khuyến nông; VP:  CVP, CV: Lành, Lịch.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự hội nghị Ủy Ban MTTQVN huyện lần thứ 7 nhiệm kỳ 2014-2019 (Nội dung: tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp hành động năm 2017; triển khai nội dung Chương trình năm 2018).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Trung tâm BDCT huyện .
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động văn hóa văn nghệ đón Xuân Mậu Tuất 2018 (Các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: Kính mời: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; TP.Văn hóa và Thông tin, TP.Tài chính - Kế hoạch, GĐ.Trung tâm Văn hóa - Thể thao, GĐ.Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đội QLĐT huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành, VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: Tuyền, Lịch.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A - UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 23/01):
SÁNG:                                                               

1.Tiếp công dân:  PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt.
Thành phần cùng dự:  Lãnh đạo: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, PCVP.Huỳnh Thanh Xuân.
Địa điểm: Ban Tiếp công dân – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh về nắm bắt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Minh Long (Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Minh Long chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Kinh tế và Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Y tế, TP.Văn hóa – Thông tin, TP.Giáo dục và Đào tạo; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Minh Long; VP: CVP, CV.Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp B – UBND huyện
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị báo cáo viên (trực tuyến) cấp tỉnh tháng 01/2018.
Thời gian, địa điểm: 7g20, tại Phòng họp A – UBND huyện
4. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng dự Lễ trao giải và tổng kết cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2016-2017; phát động Hội thi lần thứ V, năm 2018-2019.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường tỉnh. (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân:
(1) Cùng Bí thư Huyện ủy làm việc với Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Ban CHQS huyện.
(2) Dự Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Chi cục Thuế.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường Chi cục Thuế huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng tham gia cùng đoàn công tác của PCT.UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đi khảo sát vị trí xây dựng bãi kiểm hóa tập trung tại KCN Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tập trung tại KCN Chơn Thành (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước (CV Tuyền cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Ban Dân tộc (Xe 93A-0570)
THỨ TƯ (NGÀY 24/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Tổ thu hút đầu tư, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (nội dung: Giải quyết kiến nghị của Công ty Trường Phát về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện khu dân cư; Dự án khu dân cư Minh Hưng, huyện Chơn Thành; những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án của Công ty Hải Vương).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18)
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước (ông Lê Khắc Đồng TP.TN&MT – PCT.HĐBT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần mời dự:
- Các thành viên Hội đồng: Bà Vũ Thị Mười - PGĐ.Trung tâm PTQĐ tỉnh, ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó TGĐ.Tổng Công ty Becamex Bình Phước, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, TP.Tài nguyên và Môi  trường, TP.Tài chính - Kế hoạch, TP.Kinh tế và Hạ tầng, TP.Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND xã: Minh Thành, Thành Tâm và thị trấn Chơn Thành; VP: CVP, CV.Lành.
- Các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc: Ông: Đặng Văn Dũng - Phó TGĐ Công ty CP PT HTKT Becamex Bình Phước; ông Trần Tiến Lực – TP.Kế hoạch - Tài chính TTPTQĐ tỉnh, bà Cao Thị Mơ – PTPBồi thường GPMB TTPTQĐ tỉnh, ông: Lê Tấn Bình – CV.Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông: Hồ Sỹ Vinh – CV.Phòng Kinh tế - Hạ tầng, ông: Nguyễn Duy Vương – CV.Phòng Tài chính - Kế hoạch; công chức Địa chính xã: Minh Thành, Thành Tâm và thị trấn Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp Hội đồng đánh giá Tiếp cận pháp luật huyện (đánh giá kết quả tiếp cận pháp luật các xã, thị trấn năm 2017).
Thành phần mời dự: Thành viên Hội đồng (có thư mời riêng), Lãnh đạo UBND (phụ trách công tác tiếp cận pháp luật) các xã: Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành, Nha Bích, Minh Thắng, Minh Lập, Quang Minh và TT.Chơn Thành. VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV.Luyến.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
4. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Nội vụ dự họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh giải quyết nhu cầu của Tôn giáo (theo thư mời của Sở Nội vụ).
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Phòng họp Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ (Xe 93A-0610)
 CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì làm việc với Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT để thống nhất giải quyết các tồn tại trong dự án thủy lợi Phước Hòa (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT (có thư mời riêng); TP.Tài nguyên và Môi trường; GĐ.CN Văn phòng ĐKDĐ huyện, Lãnh đạo Chi cục Thuế; Chủ tịch UBND xã: Minh Lập, Nha Bích, Minh Thắng, Minh Thành; CV: CVP + CV.Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp B  – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp Triển khai Kế hoạch tổ chức hội trại tòng quân “Sức trẻ tình nguyện” huyện Chơn Thành lần thứ 15, năm 2018.
Thành phần mời dự:
- Kính mời: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN và các Hội đoàn thể huyện (Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động);
- Lãnh đạo: Ban CHQS huyện, Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Điện lực Chơn Thành. VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV.Tuyền.
- Đại diện Ban giám hiệu và Bí thư Đoàn các Trường: THPT Chơn Thành, THPT Chu Văn An, Cấp 2,3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện.
- Lãnh đạo UBND và Bí thư Đoàn xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 25/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng họp về dự án Khu dân cư và trung tâm thương mại dịch vụ Suối Đôi (đề nghị Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị báo cáo về phương án bồi thường; phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo thông qua chính sách tái định cư; phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo về: dự án tái định cư; Ban QLDA huyện báo cáo về hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500; phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo về phương án thanh lý tài sản khu vực dự án Vincom).
Thành phần mời dự:  Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ huyện; Kính mời: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA ĐTXD, Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành,  VP: CVP, CV.Lịch, Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A - UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị tổng kết kế hoạch năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 thỏa thuận hợp tác thông tin 06 cơ quan báo chí.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp Tổng kết công tác khuyến học năm 2017.
Thành phần mời dự: Kính mời lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện; ông Nguyễn Việt Thành-PCT.TT Hội Khuyến học huyện, ông Lê Văn Hoàng-PTP.Giáo dục và Đào tạo; ông Trần Xuân Lự-Phòng LĐTBXH, CT.Hội Nông dân huyện, CT.Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện, Bí thư Huyện đoàn, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 26/01):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị Quân chính năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Ban CHQS huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Thành phần cùng dự: Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi; Tiến sĩ, Thạc sỹ tốt nghiệp xuất sắc; trí thứ tiêu biểu; các mô hình học tập năm 2017 (do UBND tỉnh tổ chức).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường tỉnh (đi chung Xe 93A-0610).
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh về công tác cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Lưu ý
- Đơn vị được giao chuẩn bị nội dung phải gửi báo cáo bằng văn bản/ tài liệu cho người chủ trì cuộc họp (qua Văn phòng) trước thời gian họp/hội nghị tối thiểu 01 ngày; chuẩn bị photo tài liệu cho các thành phần dự họp.
- Các thành phần đgược mời dự đến trước thời gian cuộc họp/hội nghị 15’. Trường hợp xin vắng hoặc ủy quyền tham dự họp/hội nghị phải báo cáo xin ý kiến trực tiếp người chủ trì và thông báo cho Văn phòng biết để theo dõi.
 
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 
 
 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 (Đã ký)
 Bùi Phước Linh
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay146
  • Tháng hiện tại16,089
  • Tổng lượt truy cập609,994
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây