Lịch làm việc tuần lễ thứ 12 của TT. HĐND và UBND huyện

Chủ nhật - 18/03/2018 19:38 263 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 12 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày  16  tháng 3  năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 12 - Từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018)
________________________
THỨ HAI (NGÀY 19/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện hội ý đầu tuần (Mời: TT.HĐND huyện cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng 2, khóa 91 -  năm 2018, tại Trường Quân sự Quân khu 7 (đến ngày 06/4/2018).
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (Nội dung: thống nhất việc trồng rừng thay thế trên diện tích đất bán ngập của các công ty thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh).
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp D – UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
THỨ BA (NGÀY 20/3):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban Tiếp công dân – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Becamex Bình Phước.
Thành phần mời dự: Thành viên HĐBT theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND huyện, gồm: Bà Vũ Thị Mười - PGĐ.Trung tâm PTQĐ tỉnh, ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó TGĐ.Tổng Công ty Becamex Bình Phước, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, TP.Tài nguyên và Môi  trường, TP.Tài chính - Kế hoạch, TP.Kinh tế và Hạ tầng, TP.Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND xã Minh Thành. Xã Thành Tâm và TT.Chơn Thành; ông Đặng Văn Dũng - Phó TGĐ Công ty CP PT HTKT Becamex Bình Phước; đơn vị tư vấn (Trung tâm PTQĐ tỉnh mời); VP: CVP, CV.Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự họp UBND tỉnh (Nội dung: Thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp G – UBND tỉnh (Xe 93A-0610)
4. Ủy quyền TP. Văn hóa – Thông tin dự Khai mạc Hội thi tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc tỉnh Bình Phước năm 2018.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Hội LHPN huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Trung tâm văn hóa tỉnh (Xe 93A-0570).
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng:
(1) Làm việc với Công ty Nam Sài Gòn về kế hoạch thực hiện dự án KDC Minh Thành và Minh Hưng.
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi  trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, GĐ.CNVPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Minh Thành và Minh Hưng, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Làm việc với Công ty Thành Hưng về dự án Chợ đầu mối, khu dân cư và trung tâm thương mại Thành Hưng (giao phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện báo cáo và đề xuất giải pháp giải quyết những nội dung theo công văn số 002/CV.TH-18 ngày 12/3/2018 của Công ty Thành Hưng).
Thành phần mời dự:  Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (có thư mời riêng), Công ty Thành Hưng, TP.Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo CN.Trung tâm PTQĐ huyện, UBND thị trấn Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 21/3):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp giao ban khối Nội chính quý I/2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp BTV Huyện ủy
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp:
(1) Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Chơn Thành (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu, nội dung).
Thành phần mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: BCHQS huyện, Công an huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Y tế, phòng Giáo dục và Đào tại, phòng Văn hóa – Thông tin, phòng Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch và công chức địa chính các xã, thị trấn, VP: CVP, CV Lành, Hà.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Làm việc với Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT về  giải quyết các vướng mắc, tồn tại liên quan đến dự án Thủy lợi Phước Hòa (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo, hồ sơ liên quan và đề xuất giải quyết).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT, TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ.CN Văn phòng ĐKDĐ, Chủ tịch UBND xã: Minh Lập, Minh Thành, VP: CV.Lành.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
3. Ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng dự:
(1) Hội nghị công bố quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến snăm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Thành phần cùng dự: Chủ tịch UBND xã Quang Minh.
Thời gian, địa điểm: 7g30,  tại Hội trường Sở Công thương (Xe 93A-0610).
(2) Hội nghị công bố Đề án Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của các Hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại Hội trường Sở Công thương (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (Nội dung: Xem xét phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Minh Thành, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành).
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại Phòng họp D-UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp triển khai Kế hoạch tiêm phòng bệnh gia súc năm 2018 trên địa bàn huyện.
Thành phần mời dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, Trưởng Trạm CN-TY; Lãnh đạo: Đài Truyền thanh – Truyền hình, phòng Tài chính – Kế hoạch, Lãnh đạo UBND và cán bộ thú y các xã, thị trấn, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm:  13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp xem xét về phương án triển khai đề án phát triển bơi lội trong trường học; phương án liên kết đầu tư khu vui chơi tại nhà thiếu nhi huyện Chơn Thành.
Thành phần mời dự: TP.Văn hóa – Thông tin, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Tư pháp, Giám đốc Nhà thiếu nhi; VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp B – UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 22/3):
SÁNG:
1. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Khai mạc Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (phòng Tư pháp, phòng VHTT chuẩn bị).
Thành phần mời dự: Theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND huyện, VP: LĐVP, CV Luyến, Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu lúc 7g30 tại Hội trường UBND  huyện.
2. Ủy quyền TP.Lao động, TB&XH dự Hội nghị triển khai Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh (Xe 93A-0610).
3. Thường trực HĐND và UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3/2018.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (NGÀY 23/3):
SÁNG:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện dự Lễ kỷ niệm 43 năm giải phóng tỉnh Binh Phước (23/3/1975-23/3/2018)
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Quảng trường 6 tháng 01 – TX Phước Long (Xe 93A-000.18).
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (NGÀY 25/3):
SÁNG:
Lãnh đạo TT.HĐND, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng tham gia chạy hưởng ứng “Ngày chạy Plympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2018.
Thành phần tham gia: Lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động các phòng ban, cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g00, tại Công viên lớn TTHC huyện Chơn Thành.
TỐI :
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự buổi tổng duyệt Chương trình Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 (Theo thư mời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Thời gian, địa điểm: 18g30, tại Sân vận động tỉnh (Xe 93A-0610).

* Lưu ý
- Đơn vị được giao chuẩn bị nội dung phải gửi báo cáo bằng văn bản/ tài liệu cho người chủ trì cuộc họp (qua Văn phòng) trước thời gian họp/hội nghị tối thiểu 01 ngày; chuẩn bị photo tài liệu cho các thành phần dự họp.
- Các thành phần đgược mời dự đến trước thời gian cuộc họp/hội nghị 15’. Trường hợp xin vắng hoặc ủy quyền tham dự họp/hội nghị phải báo cáo xin ý kiến trực tiếp người chủ trì và thông báo cho Văn phòng biết để theo dõi.
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 

 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Bùi Phước Linh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay160
  • Tháng hiện tại27,509
  • Tổng lượt truy cập675,142
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây