Lịch làm việc tuần lễ thứ 15 của TT. HĐND và UBND huyện

Thứ hai - 09/04/2018 07:38 320 0
Lịch làm việc tuần lễ thứ 15 của TT. HĐND và UBND huyện Tải về máy
 

THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND

HUYỆN CHƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày  06 tháng 4 năm 2018


LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 15 - Từ ngày 09/4/2018 đến 13/4/2018)
________________________
THỨ HAI (NGÀY 09/4):
SÁNG:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện:
  1. Hội ý đầu tuần (Mời: TT.HĐND huyện cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Nghe Trung tâm PTQĐ tỉnh báo cáo về tình hình chi trả bồi thường dự án KDC và Trung tâm TMDV Suối Đôi – Chơn Thành.
Thành phần mời dự: GĐ.BQLDA ĐTXD, TP.Tài nguyên và Môi trường, UBND TT.Chơn Thành, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp TT.Huyện ủy.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp:
(1) Nghe báo cáo kết quả xác minh tranh chấp đất đai giữa hộ bà Nguyễn Thanh Thủy với hộ bà Thị Lơ; kết quả xác minh đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Cúc về cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất tại xã Minh Lập (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, đề xuất phương án giải quyết).
Thành phần cùng dự: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, GĐ.Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã: Nha Bích, Minh Lập, VP: CVP, CV: Hà, Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A - UBND huyện.
(2) Nghe báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tuyển về vi phạm xây dựng (Thanh tra huyện chuẩn bị hồ sơ).
Thành phần cùng dự: Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND thị trấn Chơn Thành, VP: CVP, CV: Hà, Lành.
Thời gian, địa điểm: 15g30, tại Phòng họp A - UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 10/4):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân: P­CT.HĐND huyện Hà Duy Đạt.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo: Phòng TN&MT, Thanh tra huyện.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 7g30 tại Ban TCD – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân (chủ trì), PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018 (BCHQS huyện chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: Kính mời: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; Lãnh đạo: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, Huyện đoàn; Thủ trưởng các đơn vị: Ban CHQS huyện, Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa – Thể thao; Chủ tịch UBND + CHT.Ban CHQS + Trưởng Công an các xã, thị trấn, VP: CV.Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp Thành viên UBND huyện (quán triệt triển khai một số nội dung điều hành chỉ đạo).
Thành phần mời dự: Các ủy viên UBND huyện (Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện, Trưởng các phòng chuyên môn), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, VP: CVP.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.HĐND huyện Phan Văn Mạnh tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác xử lý VPHC đối với UBND Nha Bích.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại UBND xã Nha Bích (Xe 93A-0570).
CHIỀU:­
Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện tham dự phiên họp kiểm tra việc giao, nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại đối với vụ án hành chính do ông Võ Văn Được khởi kiện.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Tòa án nhân dân tỉnh (xe 93A-0610)
THỨ TƯ (NGÀY 11/4):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017 và sơ kết 01 năm Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động.
Thành phần cùng dự: Chánh Văn phòng, TP.Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Tỉnh ủy (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp:
(1) Nghe báo cáo (lần 2) về phương án triển khai đề án phát triển bơi lội trong trường học; phương án liên kết đầu tư khu vui chơi tại nhà thiếu nhi huyện Chơn Thành.
Thành phần mời dự: TP.Văn hóa – Thông tin, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Tư pháp, Giám đốc Nhà thiếu nhi; VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
(2) Làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo về kết quả rà soát cơ sở vật chất trường học.
Thành phần mời dự: Trưởng và Phó phòng GĐ-ĐT, Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh:
(1) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2018 và chấn chỉnh công tác phối hợp giữa các đơn vị trong tham mưu giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
(2) Hội nghị bàn giải pháp chống thất thu thuế, đôn đốc thu nợ đọng và phát triển nguồn thu mới.
Thành phần cùng dự: Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng đi thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018 cùng Đoàn của Ủy ban Dân tộc - VP 2 và Ban Dân tộc tại xã Nha Bích (theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND huyện).
Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Văn hóa – Thông tin, VP: Tuyền CV.
Thời gian, địa điểm: Tập trung lúc 14g00 tại trụ sở UBND huyện để cùng đi (Xe 93A-0570).
THỨ NĂM (NGÀY 12/4):
SÁNG:
Chủ tịchcác PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì làm việc với Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.
Thành phần mời dự:
- Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Lãnh đạo Ban KTXH HĐND huyện.
- TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Lao động – Thương binh và xã hội, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Y tế, TP.Văn hóa và Thông tin, TP.Nội vụ, Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, VP: LĐVP + CV.Tuyền, Luyến.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Becamex Bình Phước, nghe báo cáo thông qua chứng thư định giá đất.
Thành phần mời dự: Thành viên HĐBT theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện, gồm: Bà Vũ Thị Mười - PGĐ.Trung tâm PTQĐ tỉnh, ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó TGĐ.Tổng Công ty Becamex Bình Phước, ông Đặng Văn Dũng - Phó TGĐ Công ty CP PT HTKT Becamex Bình Phước, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, TP.Tài nguyên và Môi  trường, TP.Tài chính - Kế hoạch, TP.Kinh tế và Hạ tầng, TP.Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND xã Minh Thành; đơn vị tư vấn (Trung tâm PTQĐ tỉnh mời); VP: CVP, CV.Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp B – UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 13/4):
SÁNG:
Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức, triển khai:
+ Đề án của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII);
+ Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;
+ Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý
- Đơn vị được giao chuẩn bị nội dung phải gửi báo cáo bằng văn bản/ tài liệu cho người chủ trì cuộc họp (qua Văn phòng) trước thời gian họp/hội nghị tối thiểu 01 ngày; chuẩn bị photo tài liệu cho các thành phần dự họp.
- Các thành phần đgược mời dự đến trước thời gian cuộc họp/hội nghị 15’. Trường hợp xin vắng hoặc ủy quyền tham dự họp/hội nghị phải báo cáo xin ý kiến trực tiếp người chủ trì và thông báo cho Văn phòng biết để theo dõi.
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI
 

 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Bùi Phước Linh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay193
  • Tháng hiện tại27,542
  • Tổng lượt truy cập675,175
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây