Kế hoạch số 92-KH/HU về việc Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lờ

Chủ nhật - 13/05/2018 07:35 118 0
   Ngày 11/5/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 92-KH/HU về việc Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong toàn Đảng bộ huyện và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày Truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018) là đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ và mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của nhân dân Bình Phước, góp phần thực hiện lời dạy của Bác một cách thiết thực, hiệu quả.
- Tổ chức các phong trào thi đua khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.
2. Yêu cầu:
- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày Truyền thống thi đua yêu nước phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Thông qua các phong trào thi đua kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua.
II. TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM:
1. Tổ chức học tập, quán triệt:
a) Hình thức tổ chức:
- Cấp huyện: Tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương đến đội ngũ cán bộ chủ chốt. Hình thức triển khai lồng ghép vào Hội nghị sơ kết 02 năm và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 1 (2016-2018); thời gian hoàn thành trước ngày 19/5/2018.
Thành phần:
+ Các đồng chí UVBTV, UVBCH Đảng bộ huyện (khóa XI).
+ Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện và cấp tương đương.
+ Báo cáo viên cấp huyện.
+ Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.
+ Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện và Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện; Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND các xã, thị trấn.
- Đối với cấp cơ sở: Giao đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên; thời gian hoàn thành trước ngày 25/5/2018.
Sau khi các chi, đảng bộ hoàn thành việc tổ chức học tập, gửi kế hoạch và báo cáo kết quả về Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 25/5/2018.
b) Nội dung học tập, quán triệt:
- Tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
- Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018):
- Từ cấp huyện đến các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) một cách hiệu quả, như: biểu dương, tôn vinh, gặp mặt, giao lưu các điển hình, anh hùng, chiến sĩ thi đua qua các thời kỳ và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các “gương người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Người trong từng giai đoạn cách mạng.
- Đối với cấp huyện: Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc vào Hội nghị sơ kết 02 năm và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 1 (2016-2018).
- Đối với Đảng ủy trực thuộc: Có thể lồng ghép vào Hội nghị sơ kết 02 năm và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 1 (2016-2018) của đơn vị mình.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với phương châm hành động năm 2018 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động như: “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Toàn huyện Chơn Thành chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”; thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948  - 11/6/2018)… đi đôi với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học, kỹ thuật; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Các ngành, các địa phương căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.
2. Ðổi mới công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và quan tâm người lao động trực tiếp; khen thưởng phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua và có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 22/02/2017 của UBND huyện về phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong thi đua, khen thưởng.
3. Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; các chi, đảng bộ trực thuộc; các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày Truyền thống thi đua yêu nước bằng các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
4. Đảm bảo kinh phí: UBND huyện bố trí nguồn chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; các chi, đảng bộ trực thuộc; các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện.
2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước và các điển hình, mô hình mới, sáng tạo, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, cái tốt đẩy lùi cái xấu, lấy gương “người tốt, việc tốt” để giáo dục, nêu gương, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và trong xã hội (theo Đề cương tuyên truyền về 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
3. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ huyện và các đơn vị có liên quan giúp Ban Thường vụ Huyện ủy đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch này.
Xem chi tiết tại đây.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay321
  • Tháng hiện tại23,253
  • Tổng lượt truy cập706,641
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây