KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, QPAN NĂM 2018 CỦA HUYỆN CHƠN THÀNH.

Thứ bảy - 29/12/2018 00:06 1.000 0

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, QPAN NĂM 2018 CỦA HUYỆN CHƠN THÀNH.

Năm 2018, với sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện với phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, quyết liệt, xuyên suốt kết hợp với việc thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc, cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 cơ bản đạt mục tiêu tổng quát HĐND huyện đã đề ra.
Năm 2018, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm trong thực hiện theo phương châm điều hành “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt kết hợp với việc thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc, cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. 
* Về kinh tế: Có 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết năm 2018 đề ra; riêng chỉ tiêu riêng chỉ tiêu số HTX thành lập mới trong năm 2018 đề ra là 3 HTX nhưng chỉ thực hiện được 2 HTX (nguyên nhân do một số hợp tác xã dự kiến thành lập trong năm 2018 nhưng thời điểm tháng 12/2017 đã hoàn tất hồ sơ để thành lập; do đó lũy kế đến nay toàn huyện có 11 HTX, đã hoàn thành kế hoạch phát triển HTX giai đoạn 2016-2020 trước 2 năm). Hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, duy trì mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất trên từng ngành đều vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất  tăng 17,9% so với năm 2017 (kế hoạch 11,5%). Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, đạt 103% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp và xây dựng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, đạt 108% kế hoạch và tăng 19,9% so với năm 2017. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 100,28% kế hoạch, tăng 6,25% so với năm 2017. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 1.476 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 16,4% so với thực hiện năm 2017.  Kinh tế tập thể và trang trại tiếp tục được chú trọng, toàn huyện có 12 tổ hợp tác sản xuất và 123 trang trại; thành lập thêm 02 HTX (HTX chăn nuôi Quang Minh, HTX cây ăn trái Minh Thắng) đã hoàn thành kế hoạch phát triển HTX giai đoạn 2016-2020.  Toàn huyện có 6276 hộ đăng ký kinh doanh (số hộ được lập bộ quản lý thuế chiếm 51,3%). Trong năm có 131 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giải thể 21 doanh nghiệp; đến nay toàn huyện có 829 doanh nghiệp (614 doanh nghiệp thuộc Chi cục Thuế huyện quản lý và 215 doanh nghiệp thuộc Cục Thuế huyện quản lý). Tổng thu ngân sách phát sinh ước thực hiện đạt 138,2% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, đạt 114,5% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua, tăng 25,6% so với số thực hiện năm 2017. Tổng chi ngân sách ước thực hiện đạt 123,5% so với dự toán điều chỉnh tỉnh giao và đạt 100% dự toán điều chỉnh HĐND huyện, tăng 37,3% so với số thực hiện năm 2017 (chủ yếu là tăng chi đầu tư phát triển). Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và hoàn thành kế hoạch đề ra: xã Minh Long hoàn thành 19 tiêu chí đang đề nghị UBND tỉnh công nhận; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (Minh Hưng, Minh Thành, Thành Tâm) tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, các xã còn lại tiếp tục hoàn thành thêm một số tiêu chí (Minh Thắng 13/19, Minh Lập 12/19, Nha Bích 11/19, Quang Minh 7/19). Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, huyện đã triển khai kế hoạch phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt huyện nông thôn mới, có 100% xã đạt chuẩn, với lộ trình đưa xã Minh Lập và xã Minh Thắng về đích năm 2019, xã Quang Minh và xã Nha Bích về đích năm 2020. Quản lý đất đai và tài nguyên, môi trường tiếp tục được chú trọng; tỷ lệ diện tích cấp GCNQSDĐ toàn huyện ước đạt 90,31%. Công tác quản lý giao thông, quy hoạch, xây dựng tiếp tục được quan tâm. 
* Về văn hóa xã hội: Có 07/8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, riêng chỉ tiêu phấn đấu phấn đấu trường THCS Minh Thành đạt chuẩn quốc gia không đạt kế hoạch (nguyên nhân do thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy, huyện đang xây dựng đề án sáp nhập 2 trường tiểu học và THCS Minh Thành, hướng đến mục tiêu trường chuẩn đa cấp học) 
Giáo dục đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018; đã tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm sửa chữa, mua sắm bổ sung. Đã thực hiện xóa điểm lẻ cấp tiểu học ở 04 trường: TH Minh Thắng, TH Minh Long, TH Minh Hưng B, TH Minh Lập. Đến nay có 4/26 trường đạt chuẩn quốc gia, giảm 03 trường so với năm 2017 (Trường MN Minh Hưng, TH Chơn Thành A, TH Minh Hưng A với lý do vượt tiêu chuẩn về số lớp, sỹ số học sinh). Công tác quản lý các trường, lớp nhóm trẻ tư thục được tăng cường, giao trách nhiệm cụ thể rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thêm. 
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, trong năm đã khám điều trị cho 160.309 lượt, đạt 133,6% kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số KHHGĐ luôn được quan tâm triển khai đầy đủ. Công tác tuyên truyền thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân được đẩy mạnh, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến nay là 84% (vượt kế hoạch).  
Hoạt động văn hóa thông tin, thể thao được tổ chức đa dạng, phong phú, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị. Tham gia các giải thi đấu và các hội thi do tỉnh tổ chức đạt nhiều thành tích cao. Công tác kiểm tra quản lý về văn hóa được duy trì thực hiện thường xuyên. Phong trào "Toàn dân ĐKXDĐSVH" năm 2018 và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” tiếp tục được triển khai sâu rộng, có 67/70 khu dân cư đạt tiêu chí về khu dân cư văn hóa, 101/104 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.  
Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm triển khai; giải quyết việc làm cho 4.749 người, đạt 107,93% kế hoạch và đạt 121,77% chỉ tiêu tỉnh giao; đào tạo nghề cho 1.570 lao động, đạt 112,14%  kế hoạch, đạt 130,83% chi tiêu tỉnh giao. Các chính sách an sinh xã hội, chế độ đối với gia đình người có công, bảo trợ xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng.  Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, phối hợp lồng ghép có hiệu quả các chính sách hỗ trợ với các chương trình dự án.Kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2018: còn 231 hộ nghèo, tỷ lệ 1,06% (giảm 143 hộ so với cuối năm 2017, tỷ lệ giảm 0,67% - vượt kế hoạch), hộ cận nghèo 171 hộ, tỷ lệ 0,78% (tăng 02 hộ so với cuối năm 2017).
Công tác dân tộc tôn giáo được quan tâm, đời sống đồng bào dân tộc ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy; các chính sách pháp luật về tôn giáo được quan tâm tuyên truyền thực hiện, nhu cầu về tôn giáo được giải quyết kịp thời theo quy định; chức sắc và giáo dân chấp hành tốt quy định pháp luật, tham gia xây dựng Nông thôn mới, công tác từ thiện và giữ gìn ANTT. 
* Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính được quan tâm đẩy mạnh; hoạt động của “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” ở huyện và các xã, thị trấn đã được củng cố, đã triển khai ứng dụng phần mềm “một cửa điện tử” ở huyện và các xã, thị trấn, kết nối chung trên cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Bình Phước. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã có chuyển biến tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tiếp tục được chú trọng, không xảy ra khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được tập trung chỉ đạo, đi vào trọng tâm. Công tác tư pháp, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện hoàn thành kế hoạch. Hoạt động phổ biến tuyên truyền pháp luật được tăng cường thực hiện. Công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng kiện toàn và nâng cao hiệu quả, tỷ lệ vụ việc hòa giải thành đạt trên 50% . Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục đẩy mạnh và đã có sự chuyển biến nhất định. 
* Nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương  được tập trung chỉ đạo, triển khai theo đúng kế hoạch. Công tác tuyển quân năm 2018 hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2019 được triển khai nghiêm túc. An ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự toàn xã hội được đảm bảo. Hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực đạt kết quả cao, tội phạm hình sự giảm so với năm 2017, không để xảy ra tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động băng nhóm. Phong trào Toàn dân BVANTQ tiếp tục được triển khai sâu rộng, có thêm nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả ở cơ sở. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội,... được triển khai quyết liệt. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật đã được kiềm chế đáng kể; công tác đảm bảo an toàn giao thông được quan tâm, tai nạn giao thông trên các tuyến đường huyện quản lý giảm cả 3 tiêu chí. 
Tại kỳ họp thứ VI, HĐND huyện khóa XI (diễn ra ngày 20 & 21/12/2018), các vị đại biểu HĐND huyện đã đánh giá cao và đồng tình ủng hộ đối với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện trong việc thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân. Đây cũng chính là một trong những nội dung đặc biệt được quan tâm của Chính phủ trong điều hành nhiệm vụ năm 2018 và duy trì thực hiện trong những năm tiếp theo./. 
 
A3
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân phát biểu báo cáo trước kỳ họp thứ VI HĐND huyện khóa XI 

Tác giả bài viết: VP.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,010
  • Tháng hiện tại10,196
  • Tổng lượt truy cập2,610,085
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây