CCHC

Lịch làm việc tuần 38/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Lịch làm việc tuần 38/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Số kí hiệu LT38/20018UBH
Ngày ban hành 16/09/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

Bấm vào đây xem lich_tuan_38.2018

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 38 - Từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 17/9):
SÁNG:                                                               
Chủ tịch, các PCT.UBND huyện hội ý đầu tuần.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo TT.HĐND huyện, LĐVP.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân cùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra các công trình, dự án của tỉnh và của huyện Chơn Thành trên địa bàn huyện; khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex - Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 13g30, đi theo kế hoạch của Đoàn (Xe 93A-000.18)
2. Chủ tịch UBND huyệncác PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
3. Giao Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT dự Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi (Theo thư mời của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Tỉnh ủy (Xe 93A-0610).
THỨ BA (NGÀY 18/9):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện.
Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường,   Ban Tiếp công dân huyện.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 7g30 tại Ban TCD – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (nghe công bố Quyết định 768/QĐ-TTCP ngày 05/9/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ).
Thời gian, địa điểm: 9g00 tại phòng họp D, UBND tỉnh (Xe 93A-000.18)
3. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý (Theo Quyết định số 1153-QĐ/TU ngày 13/9/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: Từ ngày 18-21/9/2018 , khai mạc lúc 7g30 ngày 18/9/2018 Tại Hội trường A - Trường chính trị Bình Phước (Xe 93A-0610).
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp:
(1) Giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính hủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
Thành phần mời dự: TP.Lao động – Thương binh và Xã hội, TP.Nội vụ, TP.Tư pháp, GĐ.BHXH huyện,  lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế huyện, VP: PCVP Nguyễn Lâm Hoàng Dung, CV: Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 7g30 tại phòng họp A-UBND huyện.
(2) Xem xét thống nhất phương án hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ DTTS nghèo được giao đất ở tại khu định cư 3ha.
Thành phần mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, TP.Lao động – Thương binh và Xã hội, TP.Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ngân hàng CSXH huyện, VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV: Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 9g00 tại phòng họp A-UBND huyện.
5. Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tại Công an huyện (theo Kế hoạch riêng).
Thời gian, địa điểm: 8g00 tại Hội trường Công an huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe báo cáo kết quả tham mưu giải quyết khiếu nại và thu thập hồ sơ xử lý công trình xây dựng trái phép.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Công an huyện, TP.Tư pháp, TP.Kinh tế và Hạ tầng, Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm, VP: CVP, CV.Lịch.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A-UBND huyện
THỨ TƯ (NGÀY 19/9):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp nghe báo cáo về:
(1) Đề án sát nhập các đơn vị, thành lập phòng Văn hóa – Thông tin (Phòng VHTT chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo).
Thành phần mời dự: Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin, GĐ và PGĐ.Trung tâm VHTT, Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình, GĐ và PGĐ.Nhà thiếu nhi, TP.Nội vụ, TP.Tài chính-Kế hoạch, VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2)
Đề án sát nhập các đơn vị trường học (Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo).

Thành phần mời dự: Trưởng, phó phòng Giáo dục và Đào tạo, TP.Nội vụ, TP.Tài chính-Kế hoạch, VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng tiếp tục tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý (Theo Quyết định số 1153-QĐ/TU ngày 13/9/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường A - Trường chính trị Bình Phước (Xe 93A-0610).
3. Ban pháp chế HĐND huyện giám sát tại UBND thị trấn Chơn Thành (theo kế hoạch riêng).
Thời gian, địa điểm: 8g00 tại Hội trường UBND TT.Chơn Thành.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe báo cáo về vướng mắc trong việc bố trí vốn thực hiện dự án Khu dân cư đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi – Chơn Thành và công tác chuẩn bị đầu tư công năm 2019 (phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban QLDA huyện chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Ban QLDA huyện, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 21/9):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (theo Thư mời của Ban KTNS HĐND tỉnh).
Thành phần cùng dự: TP.Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp C - HĐND tỉnh (Xe 93A-00.18).
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng tiếp tục tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý (Theo Quyết định số 1153-QĐ/TU ngày 13/9/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường A - Trường chính trị Bình Phước (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp nghe báo cáo thông qua tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Phước phục vụ Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh (Phòng Văn hóa – Thông tin, UBND xã Minh Long chuẩn bị báo cáo, tài liệu gửi trước cho các thành phần tham dự).
Thành phần mời dự: Bà Đỗ Thị Vân – Phó Ban KT-XH HĐND huyện, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin, GĐ.Trung tâm VHTT, Trưởng Đài TT-TH, TP.Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND xã Minh Long, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh về giải ngân xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 14g00 tại phòng họp A - UBND tỉnh (Xe 93A-000.18)
THỨ SÁU (NGÀY 21/9):
SÁNG:
              1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các Huyện, thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018.
              Thành phần cùng dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Lao động –TBXH, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Nội vụ, TP.Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, GĐ.Trung tâm Y tế, VP: CVP.
              Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A - UBND huyện.
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng tiếp tục tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý (Theo Quyết định số 1153-QĐ/TU ngày 13/9/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường A - Trường chính trị Bình Phước (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY  (NGÀY 22/9):
TỐI:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự “Đêm hội Trăng rằm” năm 2018 (Theo kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 13/9/2018 của UBND huyện).
Thời gian, địa điểm: 19g00, tại Công viên Trung tâm hành chính huyện.

 


 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Bùi Phước Linh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay11,945
  • Tháng hiện tại191,314
  • Tổng lượt truy cập4,979,361
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây