CCHC

Lịch làm việc tuần 39/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Lịch làm việc tuần 39/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Số kí hiệu LT39/2018UBH
Ngày ban hành 23/09/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 39 - Từ ngày 24/9/2018 đến 28/9/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 24/9):
SÁNG:                                                               
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện hội ý đầu tuần.
Mời dự: Lãnh đạo TT.HĐND huyện, TP.Nội vụ, LĐVP.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại phòng họp TT.Huyện ủy.
3. Giao TP.Tư pháp, Lãnh đạo Công an huyện dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp về xử lý vi phạm hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh (Đề nghị Công an huyện chuẩn bị, mang theo hồ sơ 3 vụ việc xử lý vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định).
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp D – UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (Thông qua kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017).
Thành phần cùng dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.KBNN huyện, CCT.Chi cục Thuế, GĐ.Ban QLDA huyện.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp G-UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp nghe báo cáo kết quả xác minh giải quyết: đơn kiến nghị của bà Bùi Thị Nên; đơn kiến nghị của ông Hồ Văn Trần;  việc khôi phục đường đi cũ và hiến đất xây dựng nhà văn hóa ấp Suối Ngang – Nha Bích (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).
Thành phần tham dự: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Tư Pháp, GĐ. Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND xã: Thành Tâm, Nha Bích, Minh Hưng, VP: PCVP. Huỳnh Thanh Xuân, CV. Hà.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 25/9):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân:  Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải.
Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường,   Chánh Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Trụ sở Ban TCD - UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (Theo thư mời của Ban KTNS HĐND tỉnh).
Thành phần cùng dự: TP.Tài chính – Kế hoạch
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp C - HĐND tỉnh (Xe 93A-00.18).
3. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự họp thẩm định Đề án sắp xếp hệ thống chính trị xã, thị trấn theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Đảng bộ xã Minh Thành, Minh Lập.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp BTC Huyện ủy.
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự buổi kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc triển khai các Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
5. PCT.UBN­D huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với phòng Nông nghiệp và PTNT nghe báo cáo về: chuẩn bị đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM ở các xã; chuẩn bị lập hồ sơ đánh giá xã Minh Long đạt chuẩn Nông thôn mới; tình hình thực hiện tiêu chí phát triển sản xuất và hỗ trợ HTX nông nghiệp; dự kiến kế hoạch tham quan học tập kinh nghiệm về HTX nông nghiệp; dự kiến tham mưu Kế hoạch thực hiện xã nông thôn mới nâng cao đến năm 2020.
Thành phần mời dự: Trưởng, phó phòng Nông nghiệp và PTNT, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng làm việc PCT.KTN.
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác vận động nhân dân, giải phóng mặt bằng dự án: Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào KCN Becamex – Bình Phước.
Thành phần mời dự:
- Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp;
- Lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, Lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Nha Bích. VP: CV: Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp B  – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự  họp thẩm định Đề án sắp xếp hệ thống chính trị xã, thị trấn theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Đảng bộ xã Minh Thắng, Quang Minh
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
THỨ TƯ (NGÀY 26/9):
SÁNG:                                                               
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập PCCC chợ Minh Hưng.
Thành phần mời dự: Công an huyện (Lãnh đạo và bộ phận giúp việc), Chủ tịch UBND xã Minh Hưng, TP.Tài chính – Kế hoạch, VP: CVP, CV Lịch.
Thành phần mời dự: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự  họp thẩm định Đề án sắp xếp hệ thống chính trị xã, thị trấn theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Đảng bộ xã Minh Long và TT.Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về BVMT tại các KCN trên địa bàn tỉnh.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp C – HĐND tỉnh (Xe 93A-0610).
4. Ủy quyền TP.Văn hóa – Thông tin dự họp bàn thống nhất nội dung báo cáo đề xuất giải pháp thực hiện công tác bảo toàn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Sở VHTT&DL (Đi chung xe  93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp với Sở Tài chính về việc thảo luận dự toán ngân sách năm 2019 (TP.Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp Sở Tài chính (Xe 93A-000.18)
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự  họp thẩm định Đề án sắp xếp hệ thống chính trị xã, thị trấn theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Đảng bộ xã Thành Tâm và Nha Bích.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
3. Giao TP.Tài nguyên và Môi trường dự Hội nghị triển khai thi công và bàn phương án GPMB gói thầu xây lắp: Xây dựng kênh tiêu và công trình trên kênh suối Ngang đoạn kênh từ Km0+850 đến Km9+850 thuộc công trình hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Becamex Bình Phước (Theo thư mời của BQLDA các công trình dân dụng và công nghiệp).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, GĐ.Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã: Minh Thành và Nha Bích.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường UBND xã Minh Thành.
THỨ NĂM (NGÀY 27/9):
SÁNG:
1. Lãnh đạo TT.HĐND huyện và các Ban HĐND huyện dự Hội nghị giao ban công tác HĐND giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã.
Thời gian, địa điểm: 6g45 dự Lễ viếng tại Đài tưởng niệm sau đó dự họp tại Khu Di tích BCH Miền Tà Thiết, Lộc Ninh (Xe 93A-0610).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng họp nghe báo cáo về hồ sơ và nội dung tham mưu cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án đường trục chính KCN Chơn Thành (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo đề xuất).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện; TP.Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tư pháp, Chánh Thanh tra huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp thông qua lần 2 dự thảo Báo cáo phục vụ làm việc với Đoàn giám sát của Ban VHXH HĐND tỉnh.
Thành phần mời dự: TP.Văn hóa và Thông tin, GĐ.Trung tâm VHTT, Trưởng Đài TT-TH huyện, Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Minh Long, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV: Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự họp giao ban khối xã, thị trấn quý III/2018.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường Huyện ủy.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Ban chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A-UBND tỉnh (X93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng giao TP.Kinh tế - Hạ tầng (Thành viên Tổ giúp việc BCH ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Bình Phước) dự họp thông qua kịch bản diễn tập (Theo thư mời số 793/GM-SKHCN ngày 21/9/2018 của Sở Khoa học – Công nghệ).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường Sở KH&CN (Đi chung xe 93A-0610)
THỨ SÁU (NGÀY 28/9):
SÁNG:
1. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự Lễ tiếp nhận chi bộ Công ty Becamex Bình Phước, thành lập chi bộ công ty Trung Thành thuộc Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Hội trường Huyện ủy.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng đi khảo sát, đề xuất mở giải phân cách trên QL13 (trước cổng vào trường TH Minh Hưng B).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Sở Giao thông – Vận tải, Thường trực Ban ATGT tỉnh, Công ty CP ĐT CSHT Bình Phước (có thư mời riêng); TP.Kinh tế - Hạ tầng, Lãnh đạo Công an huyện, UBND xã Minh Hưng.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi (Xe 93A-0610).
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp triển khai thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống, sản xuất cho người dân di cư tự do từ Campuchia về sinh sống trên địa bàn huyện.
Thành phần mời dự: TP.Lao động – Thương binh và xã hội, TP.Tư pháp; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng CSXH, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, UBND các xã: Minh Long, Thành Tâm, Nha Bích, Minh Lập, Minh Thắng, Minh Hưng, TT.Chơn Thành. VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV: Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

 
 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Bùi Phước Linh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay5,293
  • Tháng hiện tại257,989
  • Tổng lượt truy cập5,046,036
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây