CHƠN THÀNH: ĐÁNH GIÁ CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI và NHỮNG MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN CUỐI NĂM 2020.

Thứ bảy - 21/09/2019 00:34 1.250 0
Qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, từ chỗ chỉ tập trung đối với các xã điểm đã chuyển sang chỉ đạo, tổ chức triển khai ở tất cả các xã, đồng thời xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là hoạt động thường xuyên, liên tục, lâu dài và trên tất cả các lĩnh vực, để tiến tới mục tiêu xây dựng bộ mặt xã hội nông thôn ngày càng phát triển.
CHƠN THÀNH: ĐÁNH GIÁ CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI và NHỮNG MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN CUỐI NĂM 2020.
Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới ở huyện Chơn Thành được triển khai trong bối cảnh sau 07 năm thành lập (2003-2010) với xuất phát điểm còn nhiều khó khăn. Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt và khang trang hơn, cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn thiện, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân không ngừng được nâng lên, các chỉ số phát triển về văn hóa xã hội đạt mức cao so với bình quân chung của tỉnh. Đến cuối năm 2019, toàn huyện phấn đấu có 6/8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 18 tiêu chí/xã.
Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Chơn Thành, cho thấy: 
* Kết quả đạt được: 
- Trước và trong quá trình thực hiện xây dựng Nông thôn mới, huyện Chơn Thành luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy – UBND tỉnh, sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của các sở ngành, Ban chỉ đạo tỉnh, Văn phòng điều phối tỉnh nên tiến độ triển khai thực hiện đạt yêu cầu và về đích sớm hơn kế hoạch đề ra ban đầu.
- Trong quá trình thực hiện, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo điều hành xuyên suốt từ huyện đến cơ sở; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Xác định xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp ủy, chính quyền Huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tuyên truyền sâu rộng để nhân dân phát huy vai trò là chủ thể quyết định triển khai thực hiện các tiêu chí ở từng khu dân cư, từng địa bàn ấp, xã.  Cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đều được quán triệt tập trung lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt và phát huy vai trò, trách nhiệm, tâm huyết của người đứng đầu, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức viên chức, tạo động lực thống nhất cao trong hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng phối hợp tích cực chung tay xây dựng Nông thôn mới. 
- UBND huyện, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình, nhất là trong giai đoạn 2016-2019, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện rất sát với thực tế, luôn đúng thời điểm, đúng việc nên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan giúp việc. Do đó, mặc dù với xuất phát điểm từ một huyện sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, công nghiệp đã hình thành nhưng chưa phát triển mạnh, các tiêu chí nông thôn mới qua rà soát của các xã đều dưới 10 tiêu chí, đến nay, toàn huyện đã có 4/8 xã đạt chuẩn, số tiêu chí đạt trung bình 16,5tiêu chí/xã, các tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường, sản xuất hầu hết đã đạt, đạt mục tiêu đã đề ra sớm hơn so với kế hoạch.
- Bộ máy tham mưu, thực hiện công tác điều phối, phối hợp với cơ quan điều phối tỉnh và các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo huyện, UBND các xã đã làm tốt vai trò phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Vai trò của MTTQ và các đoàn thể được khẳng định trong việc triển khai cho các tổ chức thành viên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ sức người, sức của đã góp phần nâng cao hiệu quả đạt được của chương trình, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.
- Các công trình hạ tầng trên địa bàn các xã cơ bản đã hoàn chỉnh, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân được nâng cao, vệ sinh môi trường được cải thiện tốt, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, sức lan tỏa của chương trình ngày càng mạnh mẽ, từ việc chỉ có nhân dân xã điểm xây dựng nông thôn mới trong thời gian đầu, đến nay phong trào xây dựng nông thôn mới đã là phong trào lớn, là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và nhân dân.
* Hạn chế, tồn tại: 
- Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, vẫn còn một số đơn vị, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình nên trong quá trình triển khai còn thụ động. Trong giai đoạn đầu, một số cấp ủy Đảng, chính quyền còn xem việc tổ chức thực hiện xây dựng Nông thôn mới là trách nhiệm của Nhà nước, chưa tích cực tham gia, chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. 
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra ở giai đoạn đầu chưa được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, nên vẫn còn để xảy ra sai sót, thiếu trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện và quản lý sử dụng nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới.
- Phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới được phát động rộng khắp, song trên thực tế nhiều hoạt động chưa có chiều sâu và chưa duy trì thường xuyên, còn mang tính hình thức.  
- Xuất phát điểm của các xã thấp (năm 2010 xã cao nhất chỉ đạt 9 tiêu chí), phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn, đa dạng, toàn diện, trong giai đoạn đầu nguồn vốn đầu tư thấp, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, do đó kết quả đạt được của chương trình giai đoạn đầu chưa cao.
- Các xã hầu hết tập trung nhiều vào xây dựng cơ sở hạ tầng, riêng lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nhân dân chưa có định hướng rõ rệt, sản xuất nông nghiệp chủ yếu tiêu thụ sản phẩm thô, phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ, chưa có nhiều sản phẩm đặc trưng. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chưa được phát triển rộng rãi.  
- Các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp được thành lập mới, chưa có kinh nghiệm trong hoạch định kế hoạch sản xuất nên hiệu quả chưa cao. Cơ sở vật chất, tài chính, qui mô xã viên, vốn điều lệ còn ít, đa số các HTX chưa có trụ sở làm việc, hoạt động của HTX còn mang tính thời vụ, hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao, việc nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn.
- Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường ở một số xã tập trung khu công nghiệp còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, các tiêu chí này khó được duy trì, nâng chất.
- Việc huy động nguồn vốn đã được thực hiện có hiệu quả nhưng tỷ lệ vốn để đầu tư vào phát triển sản xuất còn rất ít, hầu hết các mô hình được hỗ trợ vốn đều là những mô hình nhỏ lẻ, hiệu quả đạt được từ nguồn vốn này không cao.
Tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện, BCĐ MTQG xây dựng Nông thôn mới huyện Chơn Thành đã rút ra bài học kinh nghiệm:
Một là: Luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cấp uỷ, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quá trình thực hiện. Phải thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, phương pháp vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.
Hai là: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ, các hoạt động người dân phải được tham gia bàn bạc, quyết định, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi
Ba là: Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân phải được đặt lên hàng đầu, cần phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân trong quản lý, điều hành. 
Bốn là, xây dựng nông thôn mới phải  gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong đó phải ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, giữ gìn môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp và giữ vững quốc phòng, an ninh.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ lâu dài của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phát huy kết quả đã đạt được để xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.
Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019, huyện Chơn Thành quyết tâm đưa xã Minh Thành và Minh Lập về đích. Phấn đấu cuối năm 2020, đưa xã Nha Bích và Quang Minh về đích, hoàn thành nhiệm vụ 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới và phấn đấu hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới để đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh, Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo xây dựng ấp 1 xã Minh Hưng là khu dân cư kiểu mẫu và xã Minh Hưng đạt chuẩn nâng cao trong năm 2020.
minh thang phat dong nong thon moi
Lãnh đạo huyện tham dự Lễ khởi công nhân dịp phát động xây dựng Nông thôn mới tại xã Minh Thắng năm 2019
khoi cong duong be tong o minh lap
minh hung phat dong phong trao nang cao chat luong nong thon moi

Tác giả bài viết: VP.HĐND và UBND huyện Chơn Thành tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay1,108
  • Tháng hiện tại10,294
  • Tổng lượt truy cập2,610,183
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây