THÔNG BÁO:Về việc lựa chọn tổ chức đấu gía tài sản quyền sử dụng đất

Thứ tư - 29/05/2019 23:39 344 0
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu gía tài sản. Thời gian mở thầu, công bố kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá 8 giờ 30 phút ngày 01/06/2019.Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Điện thoại liên hệ số: 0271.3668329.
THONG BAO
THONG BAO

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hiền, khu trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
2.1/ Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại khu phố 5, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, gồm 01 lô.
a/ Tài sản : Quyền sử dụng đất 01 lô.
- Diện tích: 84m2.
- Giá khởi điểm: 2.215.019.000đồng (Hai tỷ, hai trăm mười lăm triệu không trăm mười chín ngàn đồng).
2.2/ Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, gồm 02 lô.
a/ Tài sản 1: Quyền sử dụng đất lô số 1.
- Diện tích: 150m2.
- Giá khởi điểm: 3.628.677.000đồng (Ba tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi bảy ngàn đồng).
 b/ Tài sản 2: Quyền sử dụng đất lô số 2.
- Diện tích: 150m2.
- Giá khởi điểm: 3.628.677.000đồng (Ba tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi bảy ngàn đồng).
2.3/ Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại ấp 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, gồm 01 lô.
a/ Tài sản : Quyền sử dụng đất 01 lô.
- Diện tích: 128.8m2.
- Giá khởi điểm: 1.960.215.000đồng (Một tỷ, chín trăm sáu mươi triệu hai trăm mười lăm ngàn đồng).
2.4/ Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, gồm 02 thửa.
a/ Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thửa số 130.
- Diện tích: 205,5m2.
- Giá khởi điểm: 434.712.000đồng (Bốn trăm ba mươi bốn triệu bảy trăm mười hai ngàn đồng).
 b/ Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thửa số 131.
- Diện tích: 213,2m2.
- Giá khởi điểm: 451.001.000đồng (Bốn trăm năm mươi mốt triệu không trăm lẻ một ngàn đồng).
2.5/  Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, gồm 13 lô.
a/ Tài sản 1: Quyền sử dụng đất lô số 01
- Diện tích: 392,0m2.
- Giá khởi điểm: 499.608.000đồng (Bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng)
b/ Tài sản 2: Quyền sử dụng đất lô số 02
- Diện tích: 329,2m2.
- Giá khởi điểm: 419.569.000đồng (Bốn trăm mười chín triệu năm trăm sáu mươi chín  ngàn đồng)
c/ Tài sản 3: Quyền sử dụng đất lô số 03
- Diện tích: 328,3m2.
- Giá khởi điểm: 418.422.000đồng (Bốn trăm mười tám triệu bốn trăm hai mươi hai ngàn đồng)
d/ Tài sản 4: Quyền sử dụng đất lô số 04
- Diện tích: 327,1m2.
- Giá khởi điểm: 416.892.000đồng (Bốn trăm mười sáu triệu tám trăm chín mươi  hai ngàn đồng)
e/ Tài sản 5: Quyền sử dụng đất lô số 05
- Diện tích: 326,2m2.
- Giá khởi điểm: 415.745.000đồng (Bốn trăm mười lăm triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)
f/ Tài sản 6: Quyền sử dụng đất lô số 06
- Diện tích: 324,8m2.
- Giá khởi điểm: 413.961.000đồng (Bốn trăm mười ba triệu chín trăm sáu mươi  mốt ngàn đồng)
k/ Tài sản 7: Quyền sử dụng đất lô số 07
- Diện tích: 323,9m2.
- Giá khởi điểm: 412.814.000đồng (Bốn trăm mười hai triệu tám trăm mười bốn ngàn đồng)
l/ Tài sản 8: Quyền sử dụng đất lô số 08
- Diện tích: 322,1m2.
- Giá khởi điểm: 410.520.000đồng (Bốn trăm mười triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng)
m/ Tài sản 9: Quyền sử dụng đất lô số 09
- Diện tích: 320,6m2.
- Giá khởi điểm: 408.608.000đồng (Bốn trăm lẻ tám triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng)
g/ Tài sản 10: Quyền sử dụng đất lô số 10
- Diện tích: 264,7m2.
- Giá khởi điểm: 803.502.000đồng (Tám trăm lẻ ba triệu năm trăm lẻ hai ngàn đồng)
o/ Tài sản 11: Quyền sử dụng đất lô số 11
- Diện tích: 266,1m2.
- Giá khởi điểm: 673.127.000đồng (Sáu trăm bảy mươi ba triệu một trăm hai mươi bảy ngàn đồng)
p/ Tài sản 12: Quyền sử dụng đất lô số 12
- Diện tích: 266,3m2.
- Giá khởi điểm: 673.633.000đồng (Sáu trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm ba mươi ba ngàn đồng)
q/ Tài sản 13: Quyền sử dụng đất lô số 13
- Diện tích: 254,6m2.
- Giá khởi điểm: 644.036.000đồng (Sáu trăm bốn mươi bốn triệu không trăm ba mươi sáu ngàn đồng)
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản khi đăng ký phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;
- Xây dựng phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đấu giá tài sản, đã thực hiện nhiều Hợp đồng bán đấu giá tài quyền sử dụng đất có giá trị lớn, kết quả bán đấu giá cao; tối thiểu có  từ 02 đấu giá viên có kinh nghiệm đấu giá từ 05 năm trở lên; đã được ít nhất một đơn vị có tài sản lựa chọn là đơn vị để tổ chức đấu giá tài sản (có bản sao văn bản lựa chon tổ chức đấu giá tài sản).
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư Pháp công bố;
- Phải cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá và chấp hành nội dung phương án đấu giá và quy chế cuộc đấu giá.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Thời gian nộp hồ sơ: Từ  08 giờ  28/5/2019 đến 17 giờ ngày 31/5/2019.
Tại: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hiền, khu trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Hồ sơ dự thầu gồm: Quyết định thành lập, Giấy phép kinh doanh của tổ chức đấu giá tài sản (bản sao);  01 Phương án đấu giá bản chính có ký tên, đóng dấu của đơn vị; tối thiểu 02 Hợp đồng bán đấu giá tài sản có giá trị từ 50 tỷ trở lên và biên bản thanh lý Hợp đồng (có chứng thực); tối thiểu 02 Hồ sơ của đấu giá viên có đầy đủ bản sao thẻ đấu giá viên, thẻ bảo hiểm Y tế (nếu là Trung tâm đấu giá)  bảo hiểm trách nhiệm của đấu giá viên (nếu là Doanh nghiêp đấu giá),  bản sao văn bản lựa chon tổ chức đấu giá tài sản).
Thời gian mở thầu, công bố kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá 8 giờ 30 phút ngày 01/06/2019.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Điện thoại liên hệ số: 0271.3668329.

Tác giả bài viết: VP.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay843
  • Tháng hiện tại10,029
  • Tổng lượt truy cập2,609,918
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây