CCHC

Lịch làm việc tuần 25/2018 của TT.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Lịch làm việc tuần 25/2018 của TT.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Số kí hiệu LT25/2018UBH
Ngày ban hành 17/06/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 25 - Từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 18/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (thông qua dự kiến điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 6 tháng cuối năm 2018).
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng:
(1) Họp Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ (Đoàn số 2 – theo Quyết định số 30-QĐ/BCĐ ngày 19/4/2018 của BCĐ).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp B – UBND huyện.
(2) Nghe Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo thông qua phương án hỗ trợ cho các hộ nghèo thực hiện nguồn vốn kết dư trợ cước, trợ giá (theo Công văn số 1407/UBND-KGVX ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh).
Thành phần: TP. Nông nghiệp và PTNT, TP. Lao động –TBXH, Lãnh đạo phòng Tài chình –Kế hoạch, VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện:
(1) Hội ý đầu tuần (Mời cùng dự: Thường trực HĐND huyện).
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
(2) Xem xét báo cáo tình hình thực hiện dự toán ước 6 tháng đầu năm, dự toán điều chỉnh 6 tháng cuối năm; tiến độ giải ngân và dự kiến điều chỉnh kế hoạch các nguồn vốn năm 2018 (phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban QLDA huyện chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, TP.Kinh tế - Hạ tầng, VP: CVP.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 19/6):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân:  Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện.
Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo: Phòng TN&MT, Ban TCD huyện.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 7g30 tại Ban TCD – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (do UBND tỉnh tổ chức).
Thành phần cùng dự: CVP.HĐND và UBND huyện, CVP.Huyện ủy, CHT.Ban CHQS huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Tư pháp, TP.Nội vụ; Phó trưởng Công an huyện phụ trách an ninh + Đội trưởng Đội an ninh, Đội trưởng Đội tham mưu - Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường tỉnh. (Xe 93A-000.18, 93A-0570)
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng hướng dẫn, cùng Đoàn giám sát 65 – UBKT Tỉnh ủy đi kiểm tra thực tế thực hiện Nông thôn mới ở các xã: Minh Thành, Thành Tâm, Minh Thắng (UBND các xã chuẩn bị báo cáo ngắn gọn kết quả thực hiện các tiêu chí, chuẩn bị phòng làm việc và bố trí lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã dự làm việc với đoàn).
Thành phần cùng đi: TP.Nông nghiệp và PTNT, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, làm việc tại UBND xã Minh Thắng, 9g00 làm việc tại UBND xã Minh Thành; 10g00 làm việc tại UBND xã Thành Tâm (Xe 93A-0610).
4. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự buổi làm việc của Đoàn giám sát phản biện xã hội của Liên đoàn Lao động tỉnh với phòng Giáo dục và Đào tạo về hoạt động các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp Phòng Giáo dục và Đào tạo.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về thống nhất bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích điểm cuối đường Trường Sơn, tại Khu phố 6, thị trấn Chơn thành để bổ sung vào hệ thống di tích Quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh.
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Văn hóa và Thông tin, TP.Kinh tế - Hạ tầng, UBND thị trấn Chơn Thành, VP: CV.Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (theo Thư mời của Đài PT-TH tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại Đài PTTH tỉnh. (Xe 93A-0610).
THỨ TƯ (NGÀY 20/6):
SÁNG:
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp thông qua Dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện Chơn Thành.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; Thủ trưởng các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Lao động TB&XH, Nội vụ, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo các đơn vị: Hội Nông dân, Chi cục Thống kê, Trung tâm DVNN huyện, Văn phòng Huyện ủy, VP: CV Lành, Lịch.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng cùng Đoàn số 2 – theo Quyết định số 30-QĐ/BCĐ ngày 19/4/2018 của BCĐ kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại phòng Kinh tế -Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp phòng Kinh tế - Hạ tầng.
CHIỀU:
1. PCT.TTHĐND huyện Hà Duy Đạt dự họp Ban pháp chế HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đối thoại với thanh niên năm 2018.
Thành phần tham dự: Thành viên BCĐ Chiến lược phát triển thanh niên huyện (theo Quyết định số 951/QĐ-UBND huyện ngày 30/5/2018 của UBND huyện); Trưởng BCĐ Chiến lược phát triển thanh niên các xã, thị trấn, VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 21/6):
SÁNG:
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp nghe báo cáo về công tác đo đạc, cấp GCNQSDĐ và kiểm kê hiện trạng dự án KCN và dân cư Becamex Bình Phước (đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ.CN VPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã: Minh Thành, Thành Tâm và TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ về tình hỉnh thực hiện công tác DS-KHHGĐ của huyện trong năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch đến hết năm 2018 (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo theo đề cương và yêu cầu của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bình Phước tại công văn số 91/CCDS ngày 15/6/2018.
Thành phần mời dự: Trung tâm Y tế huyện (Lãnh đạo và bộ phận chuyên môn), TP.Y tế, TP.Văn hóa – Thông tin, Lãnh đạo các đơn vị: Đài TT-TH, Chi cục Thống kê, Hội LHPN huyện, Lãnh đạo UBND và cán bộ dân số KHHGĐ các xã, thị trấn, VP: CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của huyện.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy. (Xe 93A-000.18)
2. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ (tháng 6/2018).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Phòng họp A – UBND huyện
THỨ SÁU (NGÀY 22/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự Hội nghị triển khai Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 tại tỉnh Bình Phước (do Kiểm toán Nhà nước tổ chức).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo: Phòng TC-KH, KBNN, Chi cục Thuế, Ban QLDA ĐTXD huyện.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18)
2. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt thực hiện giám sát tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo vững; việc thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.
Thành phần tham gia: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; các thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 24/QĐ-HĐND ngày 18/5/2018 của HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Thời gian có thay đổi so với Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 16/5/2018 của HĐND huyện).
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng cùng Đoàn số 2 – theo Quyết định số 30-QĐ/BCĐ ngày 19/4/2018  kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại tại xã Nha Bích.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp UBND xã Nha Bích (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Phòng họp A – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18)

 

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

 
 
 
TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập78
  • Hôm nay68
  • Tháng hiện tại383,943
  • Tổng lượt truy cập5,679,932
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây