CCHC

Lịch làm việc tuần 27/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Lịch làm việc tuần 27/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Số kí hiệu LT27/UBH
Ngày ban hành 30/06/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 27 - Từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 02/7):
SÁNG:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự Chào cờ đầu tháng 7/2018.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo và CBCC, VC các phòng ban, cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g15, tại sân cờ trụ sở UBND huyện.
2. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện Hội ý đầu tuần (Mời cùng dự: Thường trực HĐND huyện).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 10g00, tại Phòng họp Huyện ủy.
­4. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp xem xét về phối hợp giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai tại bộ phận Một cửa điện tử huyện.
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ.Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Lãnh đạo Chi cục Thuế, VP: CVP, PCVP Vũ Thị Minh Thúy, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND huyện và các ban HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Tổ đại biểu HĐND huyện chuẩn bị kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 13g30, Tổ 1 họp tại phòng họp A – UBND huyện; Tổ 2 họp tại phòng họp BTV Huyện ủy; Tổ 3 họp tại phòng họp B – UBND huyện.
THỨ BA (NGÀY 03/7):
SÁNG:                                                                 
1. Tiếp công dân:  PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng.
Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban TCD huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban TCD – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp UBND tỉnh (triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KTXH, kế hoạch đầu tư công năm 2019 và đánh giá giữa nhiệm kỳ 2016-2021).
Thành phần cùng đi: TP.Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp G – UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
3. Giao Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng dự khảo sát hiện trạng và bàn giao hệ thống điện chiếu sáng tại dự án Chợ và khu dân cư Thành Tâm (Theo thư mời số 80/GM-SXD ngày 29/6/2018 của Sở Xây dựng).
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại Chợ và KDC Thành Tâm.
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp xem xét: (1) kiến nghị của người dân liên quan đến đường giao thông nông thôn liên quan đến dự án KCN Becamex Bình Phước trên địa bàn xã Minh Thành. (2) Giải quyết các trường hợp lấn ranh quy hoạch dự án KCN và dân cư Becamex Bình Phước (phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung đề nghị của Công ty Becamex Bình Phước tại công văn số 42/CV-Cty ngày 27/6/2018 để đề xuất tham mưu).
Thành phần tham dự: Đại diện Công ty Becamex Bình Phước, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, GĐ.CNVPĐKĐĐ huyện, Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch và công chức Địa chính xã Minh Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng (Phó đoàn kiểm tra số 2 Huyện ủy) thực hiện kiểm tra giám sát đối với Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp Trung tâm Y tế huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 04/7):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì khai mạc Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Công an huyện chuẩn bị tài liệu).
Thành phần tham dự: Thành viên và Tổ công tác giúp việc BCĐ 896 của huyện; Cấp xã, thị trấn: Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Công chức Tư pháp/hộ tịch, thành viên Tổ công tác của ấp khu phố.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự họp giao ban Nội chính Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
3. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt cùng dự buổi làm việc của Đoàn giám sát số 2 Huyện ủy đối với Đảng ủy xã Minh Thành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại trụ sở UBND xã Minh Thành.
4. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng cùng dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra số 2 Huyện ủy đối với Đảng ủy xã Thành Tâm.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại trụ sở UBND xã Thành Tâm.
5. Giao TP.Tài nguyên và Môi trường dự họp giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Ngọc Tấn (theo công văn số 1657/STNMT-CCQLĐĐ ngày 28/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường).
Thời gian, địa điểm : 8g30, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
CHIỀU:
1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp BTV Huyện ủy.

  1.  Chủ tịch và các PCT.UBND huyện, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt cùng Ban Thường vụ Huyện ủy dự buổi làm việc của Đoàn Giám sát theo Quyết định số 65-QĐ/UBKTTU ngày 08/5/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với Chủ tịch UBND huyện về công tác quản lý đất công và thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.

Thành phần cùng dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Tài nguyên và Môi trường, CVP.HĐND và UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Ủy quyền TP.Tài chính – Kế hoạch dự Hội nghị Tổng kết công tác PCI cấp tỉnh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và sơ kết Chỉ thị 30 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại phòng họp G – UBND tỉnh.
THỨ NĂM (NGÀY 05/7):
SÁNG:
1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị giao ban xã, thị trấn quý II/2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân tham gia diễn tập phòng thủ thử (lần 1) tỉnh Bình Phước năm 2018.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu từ 7g30, tại Hội trường Tỉnh ủy và Hội trường Bộ CHQS tỉnh (Xe 93A-000.18)
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Hội đồng thẩm định giá đất các dự án (trong đó có dự án của Công ty Becamex Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp D – UBND tỉnh (Xe 93A-0610).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu 03 năm liền (2015-2016-2017).
Thành phần cùng dự : Có thư mời riêng, CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 06/7):
SÁNG:
1. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động huyện (mở rộng) lần thứ 2 - khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Huyện ủy.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp:
(1) Thống nhất giải quyết vướng mắc trong GPMB đường dây 500KV tại xã Minh Lập (Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Minh Lập báo cáo đề xuất); Xem xét, giải quyết các trường hợp hiến đất làm đường tại ấp 3, ấp 6 xã Minh Lập (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu).
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tư pháp, Chánh Thanh tra huyện, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ huyện,  Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Minh Lập, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
(2) Xem xét giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Quế với ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Nguyễn Xuân Viêm – xã Thành Tâm (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).
Thành phần tham dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tư pháp, Chánh Thanh tra huyện, TP.Kinh tế - Hạ tầng,  Giám đốc Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
 

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

 
 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Hôm nay8,874
  • Tháng hiện tại78,041
  • Tổng lượt truy cập5,839,121
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây