CCHC

Lịch làm việc tuần 29/2018 của TT.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Lịch làm việc tuần 29/2018 của TT.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Số kí hiệu LT29/2018UBH
Ngày ban hành 14/07/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 29 - Từ ngày 16/7/2018 đến 20/7/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 16/7):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng, PCT.TTHĐND huyện Hà Duy Đạt:
(1) Hội ý đầu tuần (LĐVP cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Nghe Chánh Thanh tra huyện báo cáo đề xuất phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài (chuẩn bị làm việc với Thanh tra tỉnh).
Thành phần cùng dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, VP: CVP, CV.Hà.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng tham gia Đoàn công tác của UBND tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản (từ ngày 15/7 đến 21/7/2018).
3. Giao Lãnh đạo phòng Nội vụ dự Họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam và tuyên dương Cựu TNXP làn theo lời Bác.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND xã Minh Thành.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng họp quán triệt, chấn chỉnh thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính - theo Kết luận của Đoàn Kiểm tra UBND tỉnh (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần tham dự: Thành viên UBND huyện (Trưởng Công an huyện, CHT.Ban CHQS huyện, Thủ trưởng các phòng chuyên môn); Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện: Trung tâm VHTT, Đài TT-TH, Trung tâm Y tế, Trung tâm PTQĐ huyện, Ban QLDA huyện, Trung tâm DVNN huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; VP: LĐVP, các CV.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Giao Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp thống nhất hướng giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Triệu (ấp 3, TT.Chơn Thành).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp Sở TN&MT (Xe 93A-0570).
THỨ BA (NGÀY 17/7):
SÁNG:                                                                 

  • Tiếp công dân: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện.

Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban TCD huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban TCD – UBND huyện.
1. Lãnh đạo TT.HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân họp liên tịch Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện lần cuối để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thành phần cùng dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng, phó các Ban HĐND huyện, VP: CVP, CV Luyến.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân nghe phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo về đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2021 và kế hoạch năm 2019.
Thành phần tham dự: TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ. Ban QLDA huyện, CVP.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng làm việc với UBND các xã, thị trấn và các Trường công lập về cơ sở vật chất, biên chế chuẩn bị năm học 2018-2019 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị báo cáo về kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, NVS trường học; Phòng Nội vụ báo cáo về tình hình biên chế và nhu cầu giáo viên năm học mới).
Thành phần tham dự:
- TP.Nội vụ, TP.Tài chính-Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA huyện, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo (Trưởng, phó phòng); VP: CVP, CV Tuyền.
- Hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn (Giao Phòng GD-ĐT huyện thông báo),
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện dự họp với Thanh tra tỉnh về các vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài trên địa bàn.
Thành phần cùng dự: TP.Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Hội trường Thanh tra tỉnh (Xe 93A-0610).
THỨ TƯ (NGÀY 18/7):
SÁNG + CHIỀU:
1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị BCH Huyện ủy mở rộng (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường Huyện ủy.
2. Giao Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT dự làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thống nhất vị trí, diện tích trồng rừng bán ngập khu vực lòng hồ thủy lợi Phước Hòa.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã: Minh Thắng, Minh Lập, Minh Thành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp Chi cục Kiểm lâm (Xe 93A-0570).
THỨ NĂM (NGÀY 19/7):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân cùng Thường trực Huyện ủy dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo về đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW trên địa bàn huyện).
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp B – Tỉnh ủy (Xe 93A-000.18).
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự Hội nghị Sơ kết công tác bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật của Công an huyện trong 6 tháng đầu năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Công an huyện.
3. Giao TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA huyện làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về báo cáo đầu tư công năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự họp nghe báo cáo thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TT.Chơn Thành (Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần mời dự:
- Các đ/c UV.BTV Huyện ủy;
- Đơn vị tư vấn (giao phòng Kinh tế - Hạ tầng mời);
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Trưởng, phó phòng), TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tài chính – Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA huyện, Bí thư và Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 20/7):
SÁNG + CHIỀU:
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự kỳ họp thứ V - HĐND huyện khóa XI.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, khai mạc lúc 7g30, tại Hội trường huyện.
2. Giao Lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị sơ kết công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 (CV Tuyền cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND huyện Đồng Phú (Xe 93A-0610).
3. Giao Lãnh đạo phòng Lao động – TBXH dự Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hội Người cao tuổi huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường xã Minh Thành.


 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập84
  • Hôm nay10,434
  • Tháng hiện tại79,601
  • Tổng lượt truy cập5,840,681
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây