CCHC

Lịch làm việc tuần 33/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Lịch làm việc tuần 33/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Số kí hiệu LT33/2018UBH
Ngày ban hành 12/08/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 33 - Từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 13/8):
SÁNG:
1. Chủ tịchcác PCT.UBND huyện:
(1) Hội ý đầu tuần (Mời dự: Thường trực HĐND huyện, LĐVP);
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phó trưởng phòng các các đơn vị: Văn phòng HĐND – UBND huyện, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng Nội vụ chuẩn bị).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh.
Thành phần cùng đi: TP.Kinh tế - Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp TAND tỉnh (Xe 93A-000.18)
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Sở Tài nguyên và Môi trường (Nội dung: Xem xét hướng giải quyết đối với việc xác định giá đất cho Công ty Việt Song Long).
Thành phần cùng đi: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 14g30, tại phòng họp Sở TN&MT (Xe 93A-6010)
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND huyện.
3. Giao Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham gia cùng Ban QLDA đường Hồ Chí Minh  kiểm tra hiện trường để thẩm tra hệ thống an toàn giao thông nút giao QL13 và đường Hồ Chí Minh (tại xã Thành Tâm).
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại nút giao QL13 và đường Hồ Chí Minh (tại xã Thành Tâm).
THỨ BA (NGÀY 14/8):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân:  PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt.
Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường,   Chánh Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Ban TCD – UBND huyện.
2. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về xây dựng Nông thôn mới.
Thành phần mời dự: Trưởng và phó phòng Nông nghiệp và PTNT, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Lao động – TBXH, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, GĐ.Trung tâm Y tế, VP: CVP, CV Lịch, Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp:
(1) Nghe báo cáo về công tác GPMB Trạm biến áp 110KV và đường dây đấu nối tại xã Minh Hưng (Trung tâm PTQĐ huyện báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo TTPTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Minh Hưng, VP: PCVP. Huỳnh Thanh Xuân, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(2) Thông qua Kế hoạch đóng cửa nghĩa trang nhân dân ấp 1 xã Minh Thành (phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Thành phần mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, TP. Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tư pháp, Chủ tịch UBND xã Minh Thành, VP: PCVP. Huỳnh Thanh Xuân, CV.Lành.
Thời gian, địa điểm: 14g00 tại Phòng họp A – UBND huyện.
(3) Xem xét kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khanh (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).
Thành phần tham dự: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tư Pháp, Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Minh Thành, VP: PCVP. Huỳnh Thanh Xuân, CV. Hà.
Thời gian, địa điểm: 15g00, tại Phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 15/8):
SÁNG:                                                               
1. Lãnh đạo TT.HĐND – UBND huyện dự làm việc với Đoàn giám sát 961 - Tỉnh ủy Bình Phước về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (Chánh Văn phòng cùng dự).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh (báo cáo về vướng mắc trong xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất dự án Becamex – Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại Phòng họp D-UBND tỉnh (Xe 93A-000.18).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe báo cáo về công tác phối hợp đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc 7 tháng đầu năm 2018 (Phòng Lao động TBXH, Công an huyện chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Lao động – TB&XH, TP.Tư pháp, Lãnh đạo và Đội phụ trách của Công an huyện, Chánh án và các thẩm phán phụ trách của Tòa án nhân dân huyện, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện, VP: CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng đi kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Minh Long (tập trung tại xã đi kiểm tra thực tế tiến độ sau đó về làm việc tại trụ sở UBND xã; UBND xã Minh Long báo cáo tóm tắt tiến độ, dự kiến thời gian hoàn thành các tiêu chí còn lại, khó khăn vướng mắc nếu có).
Thành phần cùng đi: TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Giáo dục và Đào tạo, Điện lực Chơn Thành, TP.Tài chính – Kế hoạch, UBND xã Minh Long, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại trụ sở UBND xã Minh Long (Xe 93A-0570)
THỨ NĂM (NGÀY 16/8):
SÁNG:
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng họp nghe báo cáo cụ thể về quản lý các thửa đất công trên địa bàn: đất cầu đường 76, đất ông Hòa và ông Tâm đang sử dụng; các cụm đất đã dự kiến đưa ra đấu giá: đất Công an cũ, đất cơ giới 8 Minh Long, các thửa đất công tại thị trấn Chơn Thành, ... (yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo chi tiết từng thửa đất, kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của huyện, những vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý dứt điểm; phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo về phương án xác định giá khởi điểm các thửa đất đã có quyết định đấu giá).
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, GĐ.Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV: Lịch, Lành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn huyện.
Thành phần mời dự: 
- Đại diện phòng PA81 Công an tỉnh (Truyền tải điện Miền Đông 2 mời), đại diện Truyền tải điện Miền Đông 2 cùng các bộ phận liên quan.
- Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, phòng Nội vụ, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, VP: CV Lành.
- Đại diện Lãnh đạo UBND, Công an, BCHQS các xã: Minh Hưng, Thành Tâm, Minh Thành, Minh Thắng, Minh Lập, Nha Bích và thị trấn Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 17/8):
SÁNG:
PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

 
 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập141
  • Hôm nay19,944
  • Tháng hiện tại382,694
  • Tổng lượt truy cập5,678,683
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây