CCHC

Lịch làm việc tuần 37/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Lịch làm việc tuần 37/2018 của TT.HĐND và UBND huyện

Số kí hiệu LT37/UBH
Ngày ban hành 09/09/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

  LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 37 - Từ ngày 10/9/2018 đến 14/9/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 10/9):
SÁNG:  

1. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện hội ý đầu tuần.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo TT.HĐND huyện, LĐVP.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân, PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp Thường trực Huyện ủy.
Thành phần cùng dự: Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 9g00, tại phòng họp TT.Huyện ủy.
CHIỀU:
1. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp nghe phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất tham mưu giải quyết thủ tục thành lập 2 trường mầm non tư thục.
Thành phần mời dự: Trưởng và phó phòng phụ trách mầm non của phòng Giáo dục và Đào tạo, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Minh Hưng, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV Tuyền, Hà.
Thời gian, địa điểm: 13g00, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp xét chứng thư thẩm định giá đất cụ thể tính tiền thuê đất cho công ty Becmex –Bình Phước.
Thành phần cùng dự: TP.Tài nguyên và MT, Chủ tịch UBND xã Minh Thành.
Thời gian, địa điểm: 15g30, tại phòng họp Sở TNMT (Xe 93A-0610).
THỨ BA (NGÀY 11/9):
SÁNG:  

1. Tiếp công dân:  PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt.
Thành phần cùng tiếp: Chánh Thanh tra huyện, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân huyện.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 7g30 tại Ban TCD – UBND huyện.
2. Chủ tịch và các PCT.UBND huyện làm việc với Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Nha Bích, Quang Minh về kế hoạch xây dựng Nông thôn mới (Chủ tịch UBND các xã chuẩn bị báo cáo chi tiết và mời Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã cùng dự).
Thành phần mời dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Tư pháp, TP.Văn hóa – Thông tin, TP.Lao động và TBXH, Trưởng Công an huyện, Giám đốc TTYT huyện, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện, Lãnh đạo Điện lực Chơn Thành, VP: CVP, PCVP Lâm Dung, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. Giao Lãnh đạ¬o Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham gia Đoàn công tác của Sở Công thương kiểm tra việc xây dựng 02 cửa hàng xăng dầu trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Minh Thành và thị trấn Chơn Thành).
Thời gian, địa điểm: 8g15, tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi.
CHIỀU:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện làm việc với Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Minh Lập, Minh Thắng về kế hoạch xây dựng Nông thôn mới (Chủ tịch UBND các xã chuẩn bị báo cáo chi tiết và mời Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã cùng dự).
Thành phần mời dự: TP.Nông nghiệp và PTNT, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Tư pháp, TP.Văn hóa – Thông tin, TP.Lao động và TBXH, Trưởng Công an huyện, Giám đốc TTYT huyện, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện, Lãnh đạo Điện lực Chơn Thành, VP: CVP, PCVP Lâm Dung, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 12/9):
SÁNG:  

1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự Hội nghị thông tin thời sự lần IV/2018.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Hội trường UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự họp UBND tỉnh: Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 154/TB-UBND ngày 08/6/2018 (giải quyết đơn của bà Lâm Mỹ Hoa).
Thành phần cùng đi: TP.Tài nguyên và Môi trường
Thời gian, địa điểm: 08g00 tại phòng họp D-UBND tỉnh (Xe 93A-0610)
3. Giao Chánh Thanh tra huyện làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh đối với vụ án hành chính do bà Lê Thị Kim Hồng khởi kiện (Thanh tra huyện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 08g30 tại Trụ sở TAND tỉnh (Đi chung xe 93A-0610).
4. Giao TP.Tư pháp dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính theo Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh (đến hết ngày 14/9/2018).
Thành phần cùng dự: Trưởng công an huyện; Chủ tịch UBND các xã-TT.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Trung tâm BDCT thị xã Đồng Xoài.
5. Giao TP.Kinh tế và Hạ tầng tham gia cùng Đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải  đi kiểm tra khảo sát hiện trạng các phương án tuyến đường kết nối với tỉnh Bình Dương, các tuyến đường kết nối thị xã Đồng Xoài với huyện Chơn Thành nhằm tạo động lực phát triển vùng.
Thành phần cùng đi: Lãnh đạo UBND xã có các tuyến đường khảo sát (giao phòng Kinh tế và Hạ tầng liên hệ Sở Giao thông Vận tải để lấy tài liệu và thông báo cho các xã có liên quan).
Thời gian, địa điểm: 8g30, tập trung tại trụ sở UBND huyện.
CHIỀU:
Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (NGÀY 13/9):
SÁNG:

1. Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện dự công bố Quyết định số 1061-QĐ/HU ngày 28/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về bổ nhiệm cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe báo cáo kết quả giải ngân các nguồn vốn (phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp kết quả giải ngân các nguồn vốn theo chỉ đạo của tỉnh; BQLDA, phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo tiến độ thực hiện các dự án và kết quả giải ngân, thanh quyết toán).
Thành phần mời dự: Giám đốc Kho bạc Nhà nước, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc Ban QLDA huyện, Đội QLĐT huyện, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, VP: CVP, CV.Lịch
Thời gian, địa điểm:  9g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng làm việc Đài Truyền hình tỉnh Bình Phước về phóng sự  những khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện.
Thành phần mời dự: TP.Giáo dục và Đào tạo, TP.Tài chính – Kế hoạch, TP.Nội vụ, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại phòng họp B – UBND huyện.
CHIỀU:
1. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự buổi làm việc giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 14g00, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp: đánh giá, rút kinh nghiệm sau khai giảng năm học mới 2018-2019 & nghe báo cáo về một số chỉ tiêu năm học 2018-2019 (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị).
Thành phần mời dự: Trưởng, phó phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường công lập (mầm non, TH, THCS), Lãnh đạo phòng Nội vụ, UBND các xã, thị trấn, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp:
(1) Nghe báo cáo về hồ sơ và kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án đường trục chính KCN Chơn Thành (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, UBND xã Thành Tâm chuẩn bị báo cáo).
(2) Xem xét việc thực hiện Bản án của TAND tỉnh liên quan đến bồi thường dự án đường Hồ Chí Minh (UBND xã Thành Tâm chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế và Hạ tầng, TP.Tư pháp, Chánh Thanh tra huyện, lãnh đạo Trung tâm PTQĐ huyện, Lãnh đạo UBND xã Thành Tâm; VP: CVP, PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV: Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 14/9):
SÁNG:

1. PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện làm việc với UBND xã Minh Lập (có chương trình và kế hoạch riêng của Ban pháp chế HĐND huyện).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBND xã Minh Lập (Xe 93A-0570)
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp:
(1) Chuẩn bị kế hoạch diễn tập phòng cháy chữa cháy chợ Minh Hưng (UBND xã Minh Hưng chuẩn bị báo cáo về chợ Minh Hưng). (2) Triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy” - tháng 10/2018  và “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” - ngày 04/10 (Công an huyện chuẩn bị tài liệu);
Thành phần mời dự: Thành viên BCĐ PCCC huyện, Lãnh đạo Công an huyện và Đội CSQLHC về TTXH Công an huyện, Chủ tịch và Trưởng Công an các xã, thị trấn (riêng xã Minh Hưng mời thêm Bí thư Đảng ủy xã), VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
(3) Nghe các xã, thị trấn báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (UBND các xã, thị trấn chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: Trưởng Công an huyện và Đội CSQLHC về TTXH Công an huyện, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn,VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự họp thống nhất phân bổ vốn xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2018 (theo thư mời của Ban TT.Ủy ban MTTQVN huyện).
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường UBMTTQVN huyện.
4. Giao Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng dự Lễ  tổng kết và trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Hội trường Sở Công thương (Xe 93A-0610)
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay10,180
  • Tháng hiện tại79,347
  • Tổng lượt truy cập5,840,427
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây