hien ke
sn bac

CHƠN THÀNH: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022, PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023

Thứ hai - 22/05/2023 20:28 67 0
Sáng ngày 19/5/2023, UBND thị xã Chơn Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Đồng chí Hà Duy Đạt - Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã chủ trì Hội nghị.
 
Khen thưởng 0
Đồng chí Hà Duy Đạt - Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đồng chí Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy cùng lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, Đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp thuộc Cụm, Khối thi đua theo Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và công chức phụ trách công tác Thi đua khen thưởng các xã, phường.
 
Khen thưởng 2
Đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Phích - Phó trưởng phòng Nội vụ đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2023; Chủ tịch UBND phường Hưng Long đã báo cáo tham luận về một số kinh nghiệm và giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC, chỉ số cải cách hành chính (Par index) gắn với công tác TĐKT ở địa phương; Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã báo cáo tham luận về một số giải pháp, bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện hiệu quả “Dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số” trên địa bàn thị xã Chơn Thành.

Phát động phong trào thi đua trên địa bàn thị xã năm 2023, đồng chí Hà Duy Đạt - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã nhấn mạnh những nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/8/2021 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (nay là thị xã) lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển toàn diện, vững chắc; tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt theo tinh thần chủ đề điều hành “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”,  gắn với các phong trào thi đua “Cả nước chung sức, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” 2019 - 2025; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”; phong trào “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công” năm 2023; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng...

2. Căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu được giao trên các lĩnh vực. Quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã giai đoạn 2021 – 2025.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính Nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư. Trọng tâm là thực hiện các giải pháp cải thiện các Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX); tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, trong đó, tập trung xây dựng Chính quyền số để quản lý, định hướng, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số phát triển, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

4. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, chính sách đồng bào dân tộc. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới nâng cao vị thế của người phụ nữ; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên.

5. Chú trọng rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ; nâng cao hiệu chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước. Quan tâm đổi mới phong cách, tác phong làm việc, chống bệnh thành tích, hình thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh.

6. Tiếp tục tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào “thi đua quyết thắng” trong các lực lượng vũ trang, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân… Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đi đôi với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động giải quyết, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác PCCC, kiềm giảm tai nạn giao thông.

7. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong từng năm và giai đoạn 2021 - 2025; chủ động khen thưởng hoặc trình cấp trên biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác, trong các phong trào thi đua.

8. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh, thị xã phát động; đổi mới nội dung, hình thức biểu dương, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua làm thước đo, dựa trên công trạng, thành tích đạt được để xét khen thưởng, thành tích tới đâu khen thưởng tới đó; tiếp tục quan tâm khen thưởng hướng về cơ sở, quan tâm khen thưởng cho những tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động.

Nhân dịp này, có 1 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, 13 tập thể được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao năm 2022. Hội nghị còn trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể, 13 cá nhân và giấy khen của UBND thị xã cho 10 tập thể, 17 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập thị xã Chơn Thành và các phường trực thuộc thị xã.
 
Khen thưởng 3
Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và đồng chí Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy trao cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2022 cho Nhân dân và cán bộ xã Minh Thắng
 
Khen thưởng 4
Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và đồng chí Hà Duy Đạt - Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thị xã trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể xuất sắc năm 2022
 
Khen thưởng 5
Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Chơn Thành Lê Hoàng Lâm, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập thị xã Chơn Thành và các phường trực thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
 
Khen thưởng 6
 
khen thưởng 7
 
Khen thưởng 8
 
Khen thưởng 9
Lãnh đạo thị xã Chơn Thành, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập thị xã Chơn Thành và các phường trực thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
 
khen thưởng 10
Các cụm, khối thi đua trong thị xã Chơn Thành ký kết giao ước thi đua năm 2023
 
khen thưởng 11
 
khen thưởng 12
 
khen thưởng 13
 

Tác giả bài viết: Thu Uyên - Văn phòng HĐND và UBND TX tổng hợp

Nguồn tin: Nguồn ảnh: Đỗ Trình:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập52
  • Hôm nay31,766
  • Tháng hiện tại114,273
  • Tổng lượt truy cập14,491,335

88/TB-TTPTQĐ

Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 26 lô (cụm BT-1) Khu dân cư, đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi (Khu phố 6, phường Hưng Long)

lượt xem: 111 | lượt tải:10

91/TB-UBND

Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 81 | lượt tải:51

81/TB-UBND

V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 577 | lượt tải:137

1272/QĐ-UBND

V/V đóng cửa nghĩa trang nhân dân ấp 4, xã Minh Thắng

lượt xem: 276 | lượt tải:18
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây