hien ke
sn bac

HUYỆN CHƠN THÀNH: TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 6/2022 - QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 170/KH-UBND CỦA UBND TỈNH

Thứ hai - 06/06/2022 12:15 2.314 0

HUYỆN CHƠN THÀNH: TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 6/2022 - QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 170/KH-UBND CỦA UBND TỈNH

Sáng nay, ngày 06/6/2022, UBND huyện Chơn Thành tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 6/2022, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa được duy trì vào thứ Hai đầu tháng, đã được UBND huyện Chơn Thành tổ chức lại sau thời gian tạm ngừng để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Tham dự Lễ chào cờ sáng nay, có mặt đông đủ Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện, Lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc huyện.
Trong Lễ chào cờ sáng nay, UBND huyện Chơn Thành đã thông báo quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc huyện được biết toàn bộ nội dung Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về CHIẾN DỊCH CAO ĐIỂM 92 NGÀY ĐÊM “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN; ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ” TỪ NGÀY 01/6/2022 ĐẾN NGÀY 31/8/2022, đồng thời yêu cầu Thủ trưởng từng cơ quan đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan trên địa bàn huyện phát huy trách nhiệm, cụ thể hóa thành hành động cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại Lễ chào cờ tháng 6/2022, Chủ tịch UBND huyện Hà Duy Đạt đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
(1) Nghiêm túc quán triệt và thống nhất trong hành động tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số” từ ngày 01/6/2022 đến 31/8/2022 do UBND tỉnh phát động tại Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022. Yêu cầu từng cơ quan đơn vị, xã, thị trấn phải có kế hoạch hành động cụ thể. Giao phòng Nội vụ chủ trì, cùng Văn phòng tham mưu triển khai cụ thể, theo dõi, đôn đốc và đánh giá thực hiện và tham mưu báo cáo định kỳ theo yêu cầu của UBND tỉnh. 
(2) Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung đánh giá 6 tháng đầu năm 2022 và các nội dung chuẩn bị báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp thứ Năm (UBND huyện đã có chỉ đạo cụ thể tại công văn 359/UBND-KT ngày 17/5/2022). Phòng Tài chính – Kế hoạch cần tập trung chuẩn bị tốt các nội dung về tài chính ngân sách, phân bổ điều hòa vốn, chủ trương đầu tư,… để kịp thời thông qua UBND huyện và báo cáo xin ý kiến Thường trực Huyện ủy để hoàn thiện, gửi các Ban HĐND thẩm tra đúng thời gian, trước khi trình HĐND huyện tại kỳ họp.
(3) Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nội dung phát động chào mừng 20 năm thành lập huyện Chơn Thành để có giải pháp chỉ đạo sát sao hơn, quyết liệt hơn. Giao Văn phòng chủ trì rà soát, tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND huyện chỉ đạo quyết liệt hơn. 
(4) Đẩy mạnh quán triệt, triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2022 về "xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới". 
(5) Tiếp tục chú trọng thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong thực hiện công vụ, phát huy cao tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Vừa qua UBND tỉnh đã công bố kết quả đánh giá năm 2021, kết quả chỉ số CCHC huyện Chơn Thành đạt 85.41 điểm, xếp loại khá, đứng thứ 6/11 đơn vị, sụt giảm 2 hạng so với năm 2020 (88,90 điểm, đứng thứ 4/11). UBND huyện giao phòng Nội vụ phân tích và tham mưu Chủ tịch UBND huyện triển khai ngay các giải pháp quyết liệt để khắc phục những hạn chế đã chỉ ra và thực hiện hoàn thành tốt các nội dung đã ký kết năm 2022; đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra (thường kỳ, đột xuất). 
(6)    Trên từng lĩnh vực:
* Về lĩnh vực kinh tế: 
 - Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư, quyết toán và tất toán công trình; tăng cường đẩy mạnh thu ngân sách. Nâng cao chất lượng tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch, đất đai, môi trường. Tham mưu tốt kế hoạch đấu giá đất công; công tác giải phóng mặt bằng các dự án.
 - Sớm hoàn thiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung và xử lý tồn tại, vướng mắc về quy hoạch phân khu các phường trực thuộc. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện Chơn Thành hoàn thành xây dựng Nông thôn mới năm 2022 theo bộ tiêu chí mới. 
- Chú trọng công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn; tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. 
- Chuẩn bị tốt nội dung tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Chơn Thành giai đoạn 2002-2022. Các cơ quan đơn vị chủ động phối hợp cùng phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để tham mưu.
* Về lĩnh vực khoa giáo văn xã: Tiếp tục theo dõi, tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiện vụ còn lại của quý II và xây dựng kế hoạch cho quý III. Trong đó: 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung hoàn thiện công tác tổng kết năm học 2021-2022; chuẩn bị tổ chức tuyển sinh lớp 1, 6, 10 đảm bảo chất lượng và kế hoạch giao; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đặc biệt, phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cùng phòng Nội vụ, UBND xã Minh Hưng hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo để bàn giao, sớm đưa trường THCS-THPT MINH HƯNG đi vào hoạt động đúng thời gian. 
- Phòng Lao động TB&XH tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả các hoạt động vì trẻ em; chú trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, người có công, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chăm lo người nghèo. 
- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao tập trung tham mưu chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện và các hoạt động tuyên truyền cổ động các sự kiện trong tháng 6/2022, như: Đại hội Đoàn, Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện và các sự kiện kinh tế chính trị khác. Đồng thời phải chủ động đẩy mạnh công tác tham mưu về chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, theo dõi và hỗ trợ UBND các xã, thị trấn trong việc thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả các Tổ công nghệ số cộng đồng.  
- Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện cần quyết liệt, mạnh mẽ trong việc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao hiệu quả y tế dự phòng.  
* Về lĩnh vực nội chính: Tập trung tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn (phải hạn chế tối đa trễ hạn), công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chú trọng công tác tư pháp và phổ biến tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt, các cơ quan đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Công an huyện trong việc tham mưu thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn; tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy. 
* Về quốc phòng an ninh: Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; chú trọng thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông. 
_______________
Theo chương trình công tác tuần thứ 23/2022, UBND huyện Chơn Thành sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề về Cải cách hành chính vào ngày 09/6/2022 để đánh giá kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm, thông báo kết quả kiểm tra thực hiện CCHC đợt I/2022, đánh giá phân tích những tồn tại, hạn chế qua kết quả chỉ số PAR INDEX và PAPI năm 2021 vừa được UBND tỉnh công bố; triển khai thực hiện chứng từ điện tử và thanh toán trực tuyến trong quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân tại các cơ quan đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

 
 

Tác giả bài viết: VP.HĐND&UBND HUYỆN TỔNG HỢP

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay16,487
  • Tháng hiện tại170,414
  • Tổng lượt truy cập14,547,476

88/TB-TTPTQĐ

Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 26 lô (cụm BT-1) Khu dân cư, đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi (Khu phố 6, phường Hưng Long)

lượt xem: 187 | lượt tải:19

91/TB-UBND

Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 107 | lượt tải:58

81/TB-UBND

V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 609 | lượt tải:142

1272/QĐ-UBND

V/V đóng cửa nghĩa trang nhân dân ấp 4, xã Minh Thắng

lượt xem: 302 | lượt tải:19
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây