PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH: TIẾP TỤC PHẤN ĐẤU THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2021

Thứ năm - 22/07/2021 23:26 1.346 0

PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH: TIẾP TỤC PHẤN ĐẤU THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chơn Thành đã tích cực, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.
 
Đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn đạt  223.753 triệu đồng, tăng 10.970 triệu đồng so với đầu năm; đặc biệt ngay từ đầu năm nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đã tăng 1 tỷ so với đầu năm (hoàn thành 100% chỉ tiêu giao năm 2021). Tổng dư nợ đạt 221.136 triệu đồng, tăng 9.320 triệu đồng so với đầu năm, đạt 99.27% kế hoạch tăng trưởng được giao. Kết quả quý I và quý II/2021, tập thể Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021, thực hiện theo sự chỉ đạo của NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bình Phước, Phòng giao dịch bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung một số nội dung sau:
1.    Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Chỉ thị số 40-
CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả hoạt động tín dụng chính sách, kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW theo Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021. 
2.    Tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện 
tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tham mưu, đôn đốc các thành viên Ban đại diện HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát theo Chương trình, Kế hoạch đã được phân công.
3.    Tiếp tục xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19; bám sát các chỉ 
đạo của các cấp có thẩm quyền, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của NHCSXH và kế hoạch công tác để đảm bảo vừa tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
4.    Tập trung giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. 
Trong đó cần đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội, triển khai cho vay kịp thời chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học kỳ In năm học 2021 – 2022, đặc biệt tập trung triển khai chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch hóa tốt công tác thu nợ, giải ngân nhằm hạn chế tối đa giao dịch bổ sung. Thực hiện nghiêm túc định mức quỹ an toàn chi trả.
5.    Tích cực huy động các nguồn vốn thông qua việc huy động tiền gửi tại Tổ 
TK&VV, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn nhằm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng Trung ương giao.
6.    Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; phối hợp, đôn đốc thu hồi nợ 
đến hạn, nợ quá hạn để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng, không để tồn đọng vốn; tích cực thu lãi đến hạn, lãi tồn đọng..
7.    Tổ chức, rà xoát, xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2022 theo đúng quy định. 
Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện tốt công tác đối chiếu, phân loại nợ (kỳ năm 2021) phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Rà soát, hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý nợ bị rủi ro đợt 2/2021.
8.    Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, chủ động tổ chức đào 
tạo, tập huấn cho các đối tượng ngoài NHCSXH theo hình thức phù hợp tại văn bản số 5489/NHCS-TTĐT ngày 18/6/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH.
9.    Tổ chức thực hiện tốt công tác giao dịch xã, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, 
giao dịch của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trường hợp phải dừng/ đổi lịch giao dịch theo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của chính quyền địa phương, phòng giao dịch NHCSXH huyện báo cáo Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cùng cấp, đồng thời báo cáo Chi nhánh để tổng hợp báo cáo Hội sở chính NHCSXH. Phối hợp tốt trong việc đảm bảo an toàn về tài sản, tiền mặt tại nơi giao dịch xã và trên đường vận chuyển..
10.     Tiếp tục thực hiện kiểm tra toàn diện, kiểm tra theo chuyên đề; kiểm tra kết 
quả chỉnh sửa, khắc phục tồn tại sai sót sau kiểm tra theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo khắc phục, xử lý dứt điểm những tồn tại, sai sót sau kiểm tra. Tăng cường công tác giám sát từ xa theo văn bản số 3396/NHCS-KTNB ngày 07/10/2015 của Tổng Giám đốc; kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động giao dịch xã theo hướng dẫn tại văn bản số 3502/NHCS-TDNN ngày 01/8/2017 của Tổng Giám đốc. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động tại đơn vị và đôn đốc các Hội đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo văn bản số 3775/NHCS-KTNB.
11.     Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về tài 
chính: thu lãi cho vay đạt 100% số lãi phải thu, kết hợp với các biện pháp tăng thu và tiết kiệm chi phí quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các chứng từ thu, chi, cân đối hàng ngày để hạn chế tối đa các sai sót. 
12.     Tiếp tục duy trì, vận hành hệ thống tin học đảm bảo hoạt động ổn định, đáp 
ứng tốt nhu cầu hoạt động tại đơn vị. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo và hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin, phongg tin học NHCSXH tỉnh trong việc cập nhật các phần mềm ứng dụng, vận hành hệ thống Intellect Online, Intellect Offline, TTBC đồng bộ, kịp thời, thống nhất và ổn định phục vụ các yêu cầu về giao dịch, chỉ đạo điều hành tại đơn vị. Tiếp tục nghiên cứu dữ liệu đồng bộ từ Trung tâm Công nghệ thông tin để hỗ trợ các đơn vị trong việc khai thác số liệu phục vụ công tác báo cáo thống kê và các yêu cầu khác.
13.     Tiếp tục phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
quý III/2021 và các phong trào thi đua theo chuyên đề, các phong trào thi đua tại địa phương; kết hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khuyến khích, tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
14.     Thực hiện tốt công tác truyền thông, tăng cường phối hợp tốt với các báo, đài 
phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn báo trí trên địa bàn, Cổng thông tin điện tử của địa phương đưa tin về hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, kết quả triển khai các chương trình tín dụng mới, các mô hình vay vốn có hiệu quả, các gương người tốt việc tốt trong thực hiện tín dụng chính sách. Mỗi cán bộ phòng giao dịch NHCSXH huyện cần phát huy vai trò là một tuyên truyền viên tích cực để góp phần đưa chính sách, hình ảnh, kết quả, hiệu quả hoạt động của NHCSXH đến với nhân dân.
Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động phòng giao dịch huyện tập trung 
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên để cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chơn Thành
 ​​​​​​​

Tác giả bài viết: PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập105
  • Hôm nay3,986
  • Tháng hiện tại808,065
  • Tổng lượt truy cập12,511,875

252/UBND-NC

Triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú 2020

lượt xem: 62 | lượt tải:13

685/UBND-KT

V/v tăng cường thực hiện đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử

lượt xem: 119 | lượt tải:28

99/NQ-HDND

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

lượt xem: 123 | lượt tải:128

96/NQ-HĐND

Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 112 | lượt tải:28
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây