hien ke
sn bac

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHƠN THÀNH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thứ ba - 15/02/2022 14:38 1.318 0

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHƠN THÀNH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHƠN THÀNH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022
 
Ngày 22/11/2021 tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị người lao động tổng kết năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Năm 2021 là một năm với rất nhiều khó khăn cho Chi nhánh nói chung và phòng giao dịch NHCSXH huyện Chơn Thành nói riêng, nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo ngành và địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, đặc biệt là sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị đã góp phần cho phòng giao dịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu cấp trên giao, được chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Giám đốc NHCSXH huyện Chơn Thành được tặng Bằng khen UBND tỉnh năm 2021
Giám đốc NHCSXH huyện Chơn Thành được tặng Bằng khen UBND tỉnh năm 2021
Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2021, phát huy tính chủ động, sáng tạo, khơi dậy sự đoàn kết trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với các phong trào thi đua do ngành và chính quyền địa phương phát động, góp phần vào việc thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. 
Theo đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chơn Thành thực hiện hưởng ứng phong trào thi đua do Giám đốc Chi nhánh và Tổng Giám đốc NHCSXH phát động với chủ đề ‘Hệ thống NHCSXH thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (04/10/2002- 04/10/2022) – Đơn vị ‘Anh hung Lao động thời kỳ đổi mới’ đoàn kết, kỷ cương, thích ứng an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022’, nội dung thi đua cụ thể như sau:
1.    Chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật  Nhà nước và quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng; tham mưu triển khai, thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
2.    Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương để tiếp tục duy trì thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện hiệu quả ‘mục tiêu kép’ vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cán bộ viên chức người lao động, vừa triển khai thực hiện, duy trì hoạt động của đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
3.    Tập trung tổ chức triển khai, thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch tài chính trong năm.
4.    Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
5.    Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn chi nhánh; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng; chất lượng hoạt động giao dịch tại xã; chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn; kiện toàn, củng cố hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện; nâng cao chất lượng công tác quản lý và xử lý nợ trong đơn vị, đảm bảo việc xử lý nợ đúng đối tượng, công bằng, khách quan.
6.    Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm tra hoạt động giao dịch xã, giám sát từ xa nhằm kịp thời phát hiện sai sót, tồn tại để có biện pháp xử lý; cảnh báo, phòng ngừa và xử lý dứt điểm những tồn tại, sai sót trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ.
7.    Nâng cao chất lượng công tác kế toán, tổ chức thực hiện tốt chế độ bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ; chấp hành tốt chế độ quản lý tài chính, an toàn kho quỹ. Tập trung thu đúng, chi đủ và kịp thời theo kế hoạch, kiên quyết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
8.    Duy trì, nâng cao chất lượng đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng nguồn nhân sự đủ điều kiện để kịp thời bổ nhiệm thay thế theo yêu cầu; tăng cường đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, người lao động của NHCSXH giỏi về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có phương thức làm việc tiên tiến, hiện đại. Tổ chức tập huấn cho cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Chủ tịch UBND cấp xã, Ban giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn và Ban quản lý Tổ TK&VV nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.
9.    Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp của cán bộ nghiệp vụ; triển khai áp dụng có hiệu quả các dự án công nghệ thông tin do Hội sở chính NHCSXH cung cấp, đảm bảo hiệu quả trên cơ sở tuân thủ nghiêm quy định về an toàn, bảo mật hệ thống.
10.     Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sang kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn, không ngừng đáp ứng yêu cầu trong mọi mặt hoạt động của đơn vị.
11.    Thực hiện tốt công tác truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài, truyền hình địa phương để thông tin, tuyên truyền về tín dụng chính sách, kết quả hoạt động của NHCSXH, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, các hoạt động an sinh xã hội và đặc biệt là tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
12.     Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể ngày càng vững mạnh; khích lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, đoàn kết, chung sức, đồng long, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiệt tình tham gia hưởng ứng, thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, người lao động theo Quyết định số 9440/QĐ-NHCS ngày 31/12/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.
13.     Tập trung thực hiện một số chỉ tiêu thi đua đến ngày 31/12/2022 như sau:
-    Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện hiệu quả ‘mục tiêu kép’ vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cán bộ viên chức người lao động, vừa triển khai, thực hiện, duy trì hoạt động của đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
-    Phấn đấu đạt từ 100% trở lên chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng huy động vốn được giao năm 2022 và đạt từ 99% trở lên chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng được giao năm 2022.
-    Vốn ngân sách tỉnh huyện chuyển sang NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tăng tối thiểu 1.000 triệu đồng so với năm 2021.
-    Phấn đấu đạt từ 100% trở lên chỉ tiêu kế hoạch tài chính; tỷ lệ thu lãi bình quân đạt trên 98% lãi phải thu trong năm.
-    100% nợ đến hạn được thu hồi và xử lý theo quy trình quy định. Tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt tối thiểu 90%.
-    Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh duy trì dưới 0,2% tổng dư nợ.
-    Tiếp tục thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, Tổ xếp loại tốt và khá hàng tháng trên 96%, phấn đấu không có tổ TK&VV xếp loại yếu kém.
-    100% các xã, thị trấn có chất lượng tín dụng đạt từ loại khá trở lên, trong đó có tối thiểu 85% số xã, thị trấn xếp loại tốt.
-    Phòng giao dịch xếp loại tốt về chất lượng hoạt động giao dịch xã; 100% phiên giao dịch xã được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, an toàn tài sản.
-    Tham mưu các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện thực hiện kiểm tra hoàn thành 100% kế hoạch năm; đôn đốc các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xây dựng và thực hiện kiểm tra giám sát hoàn thành 100% kế hoạch.
-    Xây dựng và hoàn thành 100% kế hoạch tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ của đơn vị.
-    Thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động giao dịch xã đúng theo kế hoạch. Việc kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo về số lượng, chất lượng theo nội dung hướng dẫn tại văn bản số 3502/NHCS-TDNN ngày 01/8/2017 của Tổng Giám đốc.
Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động phòng giao dịch huyện sẽ ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thi đua yêu nước, đoàn kết, gắn bó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của phòng giao dịch và chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Phước năm 2022./.

Tác giả bài viết: PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập106
  • Hôm nay8,276
  • Tháng hiện tại209,429
  • Tổng lượt truy cập14,586,491

88/TB-TTPTQĐ

Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 26 lô (cụm BT-1) Khu dân cư, đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi (Khu phố 6, phường Hưng Long)

lượt xem: 224 | lượt tải:20

91/TB-UBND

Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 121 | lượt tải:62

81/TB-UBND

V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 629 | lượt tải:148

1272/QĐ-UBND

V/V đóng cửa nghĩa trang nhân dân ấp 4, xã Minh Thắng

lượt xem: 313 | lượt tải:19
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây