CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ 9, HĐND THỊ XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Lượt xem: 268

I/THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP:
- Thời gian: Kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII diễn ra ngày 20/7/2023, Khai mạc lúc 7g30.
- Địa điểm: Hội trường UBND thị xã
II/ CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ:
1. Báo cáo tình hình đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tham dự kỳ họp; Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; mời Chủ tọa và Thư ký lên vị trí làm việc.
2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.
3. Thường trực HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp.
4. Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thị ủy.
5. Thông báo của UBMTTQVN thị xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và những kiến nghị đối với HĐND và UBND thị xã.
6. Thông qua các văn bản trình tại kỳ họp
6.1/ Các văn bản trình bày trực tiếp tại kỳ họp
(1) Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.
(2) Tờ trình của Thường trực HĐND thị xã về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2024.
(3) Báo cáo của UBND thị xã về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2023.
(4) Báo cáo của UBND thị xã tóm tắt tình hình Kinh tế - Xã hội - QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
(5) Báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2022.
(6) Báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước năm 2023.
(7) Về việc thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.
(8) Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
(9) Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch các nguồn vốn đầu tư năm 2023.
(10)Báo cáo giải trình ý kiến kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị và thực hiện chất vấn trực tiếp các cơ quan, đơn vị tại kỳ họp.
(11) Các báo cáo thẩm tra theo lĩnh vực được phân công của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã.
(12) Các báo cáo thẩm tra theo lĩnh vực được phân công của Ban Pháp chế HĐND thị xã.
6.2/ Các văn bản gửi đại biểu HĐND thị xã nghiên cứu, thảo luận không thông qua tại kỳ họp (có giá trị pháp lý như văn bản trình tại kỳ họp) gồm:
(1) Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị xã.
(2) Kết quả hoạt động của Ban KT – XH HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
(3) Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
(4) Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023.
(5) Báo cáo của Viện trưởng VKSND thị xã về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
(6) Báo cáo của Chánh án TAND thị xã về hoạt động của ngành Tòa án 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
(7) Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã về công tác thi hành án 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
7. Phát biểu của Chủ tịch UBND thị xã về việc điều hành thực hiện các Nghị quyết HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2023.
8. Thực hiện các thủ tục bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
9. Trình bày, thảo luận và thông qua các dự thảo Nghị quyết gồm:
(1) Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2024.
(2) Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của thị xã năm 2023.
(3) Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước của thị xã năm 2022.
(4) Nghị quyết về thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.
(5) Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
(6) Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch các nguồn vốn đầu tư năm 2023.
(7) Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
10. Phát biểu của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có).
11. Phát biểu bế mạc kỳ họp.
12. Chào cờ bế mạc kỳ họp.

----------000-----------

 

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9 HĐND THỊ XÃ

 

1 - Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023

1.1 - Thông báo của UBMTTQVN thị xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và những kiến nghị đối với HĐND và UBND thị xã

2 - Tờ trình của Thường trực HĐND thị xã về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2024

3 - Báo cáo của UBND thị xã về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2023

4 - Báo cáo của UBND thị xã tóm tắt tình hình Kinh tế - Xã hội - QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

5 - Báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2022

7 - Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu từ công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

9 - Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch các nguồn vốn đầu tư năm 2023

10 - Báo cáo giải trình ý kiến kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị và thực hiện chất vấn trực tiếp các cơ quan, đơn vị tại kỳ họp

11 - Thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 và thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

12- Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, trình tại kỳ họp lần thứ 9, khóa XII

13 - Báo cáo thẩm tra tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán năm 2023, trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII

14 - Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 (ban KT-XH)

15 - Kết quả công tác 06 tháng đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2023 (ban Pháp chế)

16 - Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023

17 - Báo cáo công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chơn Thành tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã Khóa XII

18 - Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và PHNV 6 tháng cuối năm

19 - Báo cáo tình hình công tác THADS 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

20 - NQ DIEU CHINH CHI TIEU KINH TE XA HOI 2023

21 - NQ PHE CHUAN TONG QUYET TOAN NS 2022

22 - NQ DIEU CHINH DU TOAN NSNN NAM 2023

23 - Điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (ngày 13-7-2023)

23 - NQ Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (13.7.23)

24 - NQ Thông qua chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2021 - 2025 (1)

25 - Điều chỉnh KHV ĐTC năm 2023 (ngày 11-7-2023)

25 - NQ Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn ĐTC năm 2023 (11.7.23)

26 - NQ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2024

Văn Luyến - Văn phòng HĐND và UBND TX Chơn Thành
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner